เครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ | Push-button Device to Call Staff Through the LINE

เกดิษฐ เกิดโภคา, พงษ์ศักดิ์ ปฎิเหตุ, สุรัตน์ พูลเขตร์กิจ, ขวัญ อ่ำดี

Abstract


เครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าหาเจ้าหน้าที่ไม่พบในพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยผู้ใช้บริการกดปุ่มเรียกหาเจ้าหน้าที่จะมาพบผู้ใช้บริการภายในเวลา 5 นาที

การพัฒนาเครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้หน่วยควบคุมหลักโนด (node) รุ่น ESP8266 NodeMCU ที่ทำงานร่วมกับไลน์แอพพลิเคชั่นสำหรับการสื่อสาร และใช้ภาษาพีเฮชพี (PHP) ที่ทำงานร่วมกันกับระบบฐานข้อมูล MySQL ในการบันทึกข้อมูลการใช้บริการ โดยที่มีการดำเนินการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (2) แนวคิดการออกแบบระบบเรียกหาเจ้าหน้าที่แบบเวลาจริง (3) การพัฒนาระบบ (4) การทดสอบ/ปรับแก้ไขระบบ และ (5) การนำไปใช้งานจริง

จากผลการทดสอบเครื่องกดปุ่มที่พัฒนาขึ้นในการบริการบริเวณชั้น 6 อาคารเรียนรู้สำนักหอสมุดตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ตุลาคม. 2560 พบว่าเครื่องกดปุ่มที่พัฒนาขึ้นมีการทำงานได้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้องและมีลูกค้ากดปุ่มใช้บริการ จำนวน 15 ครั้ง ใช้เวลาเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปพบลูกค้า 1.02 นาที ทำให้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดได้เพิ่มขึ้น การตอบสนองการให้บริการลูกค้าได้ทันทีเวลาของเจ้าหน้าที่กับลูกค้ารวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มระดับการให้บริการได้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com