การประยุกต์ใช้โปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธ์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | An Application of Chat Fuel for Public Relation, A Case Study of the Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao

วิไล จันทร์แก้ว, สุดา ใจแก้ว

Abstract


          Chat fuel คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยการสนทนากับผู้ใช้บริการ เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเกิดความเข้าใจตรงกัน โปรแกรม Chat fuel เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พบปัญหาด้านความล่าช้าในตอบคำถาม และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังผู้ใช้บริการ จึงได้ศึกษาการใช้งานเบื้องต้นและได้นำโปรแกรม Chat fuel มาประยุกต์ใช้กับงานประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารแบบ 24 ชั่วโมง ได้ทำการประยุกต์การใช้งาน  โปรแกรม Chat fuel และทดลองการใช้งาน  พบว่าการประยุกต์ใช้โปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธ์ ทำให้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และสามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง สามารถดึงดูดความสนใจ และเป็นที่จดจำให้กับผู้ใช้บริการ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com