การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสำนักวิทยบริการ | Promotion and Development of Innovation Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus Committee on Promotion and Development of Innovation

มนทิรา อินทร์แก้ว

Abstract


        สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม กำหนดเป้าหมายให้บุคลากรสำนักวิทยบริการ รู้ เข้าใจ ตระหนักและร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องาน องค์กร และสังคม อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2555-2557 สำนักวิทยบริการมีผลงานนวัตกรรมจำนวน 10 เรื่อง บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและการตระหนักเห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2558 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสำนักวิทยบริการ มีหน้าที่ศึกษา วางแผน ดำเนินกิจกรรม ติดตาม ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2558-2560 กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญได้แก่ การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรม จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การระดมความคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความคิดในการพัฒนานวัตกรรม รวบรวมแนวความคิดดังกล่าวไว้ใน Idea Thank แล้วนำแนวความคิดเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม  จัดให้บุคลากรได้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้สำนักวิทยบริการมีผลงานนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 30 เรื่อง และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญ สนใจ ร่วมกิจกรรมและร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม   มีผลงานนวัตกรรมได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 1 รางวัล บุคลากรพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com