1 การส่งเสริมการใช้บริการด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | User service promotion by LIB coin of the Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao | วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล | PULINET Journal

การส่งเสริมการใช้บริการด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | User service promotion by LIB coin of the Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao

วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

Abstract


การส่งเสริมการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) เป็นการนำเทคโนโลยีสมาร์โฟนและปัจจัยทางการตลาดมาใช้เพื่อให้เกิดการใช้บริการต่างๆ ในศูนย์บรรณสารฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจากนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกำหนดให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น UP LIB เพื่อใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ ตั้งแต่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  มีจำนวนผู้ใช้บริการ 5,201 ราย โดยมีผู้ที่มีเหรียญสะสมสูงสุด 158 เหรียญ 2 ราย มีบริการที่สนับสนุนการสะสมเหรียญได้แก่ การเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ ใช้บริการห้องฉายภาพยนตร์ บริการยืมวารสาร การมีจิดอาสาต่างๆ เช่น การขึ้นชั้นหนังสือ การช่วยแปลหนังสือภาษาจีนเพื่อให้บรรณารักษ์แค็ตตล็อกสามารถให้หัวเรื่องและกำหนดเลขหมู่ได้ การทำความดีต่างๆ เช่นเก็บกระเป๋าเงินได้แล้วนำมาคืน เป็นต้น  โดยผู้ใช้บริการสามารถนำเหรียญที่สะสมได้มาแลกของรางวัลหรือและบริการที่มากขึ้น เช่น ยืมหนังสือได้มากขึ้น ใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม (study room) ได้นานกว่าช่วงเวลาปกติ เป็นต้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com