การประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาด “CLM Privilege Card ครองใจผู้ใช้อย่างไร” | Evaluation of the Marketing Strategy “How CLM Privilege Card is more value-added for Library User”

ปรีชา รัสมี, ศิวนาถ นันทพิชัย

Abstract


CLM Privilege Card (CPC) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ห้องสมุดที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้บัตร CPC และเพื่อสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิกบัตร CPC โดยใช้การสัมภาษณ์และการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า 1) CPC เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดได้อย่างแท้จริง  การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะช่วยกระตุ้นการใช้บริการ สร้างความสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อบริการของห้องสมุด  2) ผลการสำรวจ พบว่าสมาชิกมีความประทับใจกับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นและรับรู้ในความเป็นคนพิเศษที่มีสิทธิประโยชน์เหนือกว่าผู้ใช้ทั่วไปและมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับดีมาก  จึงสรุปได้ว่า CPC เป็นเครื่องมือการตลาดที่ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ สามารถรักษากลุ่มผู้ใช้บริการประจำให้คงอยู่และเพิ่มกลุ่มผู้ใช้บริการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com