การพัฒนาเครื่องทำสำเนาหนังสือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : Book Scanner | Development of a System for Converting Books into e-Books : Book Scanner

สมพงศ์ หุตะจูฑะ, พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร, ละออ อุไรรัตน์, พิทยา ศิริวัฒน์, สุกฤษฏิ์ คุณะแสน, สุชาวรรณ เพชรรงค์

Abstract


  บทความฉบับนี้ต้องการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องทำสำเนาหนังสือโบราณของพระยาอรรถกระวีสุนทร ให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book (Electronic Book) ด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัลความคมชัดสูงชนิด DSLR (Digital Single-Lens Reflex) ที่สามารถถ่ายภาพหนังสือพร้อมกันได้ทั้งสองหน้า เพื่อทำสำเนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยวิธีการทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำสำเนาหนังสือโบราณเหล่านี้ และเพื่อนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำสำเนาไว้แล้วออกให้บริการผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยวิธีเข้าถึงตัวเล่มหรือชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR code ที่ติดอยู่ในโปสเตอร์แนะนำหนังสือ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com