คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | Open Educational Resource Library Mahidol University Library and Knowledge Center

สิขริน สุวรรณนที

Abstract


บทความนี้นำเสนอแนวปฏิบัติในการรวบรวมและการเผยแพร่ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด กรณีศึกษาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ทรัพยากรผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Repository for Open Educational Resources) ที่เว็บไซต์ http://oer.learn.in.th ภายใต้โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในระยะเวลา 3 เดือน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com