บริการเชิงรุกจากเครื่องมือฐานข้อมูลดุษฎีบัณฑิต มสธ. | Proactive Services from STOU’s Doctoral Graduates Database

กมลศรี ฤกษ์สมุทร

Abstract


        สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะห้องสมุดมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาทางไกลได้ส่งเสริมการให้บริการสารสนเทศเชิงรุกแก่นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต มสธ. ในระยะแรกเริ่มห้องสมุดใช้โปรแกรม Microsoft Excel บันทึกข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบข่าวสารของห้องสมุดได้อย่างทั่วถึงในงานบริการและกิจกรรมห้องสมุด  รวมทั้งพัฒนากระบวนงานการประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นรายบุคคลมากขึ้น  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรหัสนักศึกษา สาขาวิชาที่เรียน และสถานภาพของการเรียน ที่อาจเป็นสาเหตุของความเสี่ยงในเรื่องการออกกลางคันของนักศึกษา และการหยุดพักการเรียน เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มจำนวนมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น จนฐานข้อมูลเดิมไม่สามารถทำงานในเชิงการสืบค้นหลายคำสั่งได้ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลดุษฎีบัณฑิตใหม่ด้วยโปรแกรม Microsoft Access เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถประมวลผล สืบค้นข้อมูล และจัดบริการเชิงรุกได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การส่งข้อมูลบริการห้องสมุดผ่านอีเมลกลุ่ม การบริการ e-Alert ในฐานข้อมูลที่น่าสนใจ บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศตามการร้องขอ (Document Delivery) บริการส่งข่าวสารห้องสมุด มสธ. ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Library SMS) การค้นฐานข้อมูลผ่าน VPN การให้การศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote ตลอดจนบริการพื้นฐาน ได้แก่ บริการค้นหาสื่อการศึกษา บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืม-คืนสื่อการศึกษา และบริการระหว่างห้องสมุด เป็นต้น

        ผลการประเมินภาพรวมการใช้งานฐานข้อมูลดุษฎีบัณฑิต มสธ. โดยบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า จำนวน 7 คน หัวหน้าศูนย์/ฝ่าย จำนวน 3 คน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน มีความคิดเห็นระดับมากที่สุดทุกด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ 1) ด้านการนำข้อมูลเข้าในระบบทำได้ง่ายและสะดวก รองลงมาคือ 2) ด้านการเรียกใช้ข้อมูลตามคำสั่งแบบมีเงื่อนไขสามารถแสดงผลได้ตามความต้องการ 3) ด้านการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุดได้หลายช่องทาง (เท่ากัน) และ 4) ด้านการเพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว     


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com