การจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมบริการในยุค Library of Thing | Knowledge Management go Forward Innovation Services @Library of Thing Era

ยุภาพร ทองน้อย, มุกดา ดวงพิมพ์, คณะกรรมการ จัดการความรู้

Abstract


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน และพัฒนาประสิทธิภาพงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมบริการที่จะนำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนเพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การกำหนดองค์ความรู้ 2) การสร้างองค์ความรู้ 3) การใช้ความรู้ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) การเสาะแสวงหาและการจัดเก็บองค์ความรู้ ผลการดำเนินงานจัดการความรู้ระหว่างปี 2553-2560 ได้นวัตกรรมบริการ จำนวน 200 ผลงาน นำไปเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับชาติ จำนวน 81 ผลงาน ได้รางวัลทั้งสิ้น 19 รางวัล ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com