Vol 6, No 2 (2562)

พฤษภาคม-สิงหาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | User Expectation and Satisfaction with the Academic Resource and Information Technology Center Services, Pibulsongkram Rajabhat University PDF
อมรรัตน์ ศรีลออ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Developing Quality of Service with International Standard Quality System of Office Academic Resources and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University PDF
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรีดาเดช
AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย: ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ | Thai Farmer’s Library: Integrated Services Platform for Providing Agricultural Knowledge for New Age Farmers PDF
ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ | Smart Trash Tracking System PDF
ทิพานัน พงษ์สุวรรณ, อนุพงษ์ ติตะ, ภานุวัตร อุทัยบาล
Library Occupancy and Space Analytic PDF
ทิพานัน พงษ์สุวรรณ, ภานุวัตร อุทัยบาล
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรม ของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases) สู่ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ | Automatic Synchronization System for Bibliographic Data of Academic Publications from International Databases to Databases under DSpace Program PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์, ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย, ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ
การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of Chiang Mai University in the Library Academic Repository by Cloud Repository PDF
แพรวนภา ศรีวรรณตัน, อรุณรัตน์ วงค์ฉายา
การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word cloud เพื่อสนับสนุน งานบริการสารสนเทศของห้องสมุด | Keywords Analysis in Word Cloud for Supporting Library Information Services PDF
รตานา ยามาเจริญ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลช่วยค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับนานาชาติ | Development of NU Academic Journal Finder for International Publishing PDF
ศศิธร ติณะมาศ, พงศกร ศิริคำน้อย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (PULINET 2019) | An Information System for Information Management Of Academic Work Assessment The 9th PULINET National Conference (PULINET 2019) PDF
สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล, ญาณพัฒน์ อินทร, เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ PDF
เนาวรัตน์ มหาโคตร, เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย, ณัชชา บวรพานิชย์PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com