ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (PULINET 2019) | An Information System for Information Management Of Academic Work Assessment The 9th PULINET National Conference (PULINET 2019)

สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล, ญาณพัฒน์ อินทร, เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

Abstract


        การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการประชุมวิชาการจัดโดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ที่ให้บุคลากรของห้องสมุดทั่วประเทศใช้เป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยงานที่เป็นหัวใจหลักของการจัดการประชุมวิชาการคือการรับผลงานและการประเมินผลงานวิชาการ ซึ่งจะต้องสามารถดำเนินการ  ในส่วนของการรับผลงานของผู้นำเสนอผลงาน การประเมินผลงานวิชาการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การแจ้งผลการประเมินให้กับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และการสรุปผลการประเมินผลงานวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการรับผลงานและการประเมินผลงานวิชาการ จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ร่วมนำเสนอผลงาน คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวเลือกเทคโนโลยี Responsive Web Design และใช้ CodeIgniter3 เป็น Framework ในการพัฒนา และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลและมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบเข้าด้วยกัน ทำให้ประหยัดเวลาและสามารถประมวลผลแสดงรายงานและติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละมิติได้ทุกขั้นตอนตามเวลาจริง (Real time) ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งผลงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการประเมินผลได้เป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com