Vol 5, No 3 (2561)

กันยายน-ธันวาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

โครงการจิตอาสา-กยศ.: พัฒนาคน-พัฒนางาน | Volunteer Project : Human Development and Jobs PDF
ชัณษา สีแดง, ศุภวรรณ อาจกล้า
ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกต่อการให้บริการห้องสมุด และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | Satisfaction of Medical Students on the Library Services and the Need for Information Resources at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital PDF
วิภาวดี ต่อวงษ์
UP LIB ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ | UP LIB an Alternative for the New Generation PDF
ปิยะราช สุขภิญโญ, เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์, วิไล จันทร์แก้ว
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา | Development of Digital Archives Database of University of Phayao PDF
สุพร ทิพย์จักร์, สุดา ใจแก้ว
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | Statistical Data Analysis Programs Technology Development and Transfer for Research Methodology, a Case Study of the Senior Students of Information System Major, Management Technology Faculty, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus PDF
จันทร์ดารา สุขสาม, อุมาพร ไชยสูง, วราลักษณ์ มาประสม, ถรัฐการ ประชุมวรรณ
ระบบสนับสนุนการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | The Thesis Searching Support System in Academic Resources Center, The Office of Academic Resources and Information Technology, Loei Rajabhat University PDF
นิตยา ปัดถาวะโร, วาสนา มณีวงษ์, สุชาดา พรหมโคตร, วิชัย พัวรุ่งโรจน์, ปาริชาติ แสงระชัฎ
สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด | Digital Learning Launchpad PDF
กิตติยา สุทธิประภา, ธีรยุทธ บาลชน, ทีม RefLib
ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Thesis) | Thesis Management System of Thammasat University (TU e-Thesis) PDF
ชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
การพัฒนาฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผลิตและเผยแพร่ | Development of Cataloging STOU’s Product and Distribution Database PDF
สมพงษ์ ปภาวีระวงศ์
การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทย หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช | The Development Repository Information Digital Thai Style Book, Nakhon Si Thammarat National Library PDF
กมลชนก ชลสินธุ์, วิมลศิริ เส็นฤทธิ์, สัจจารีย์ ศิริชัย
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดของผู้เรียน ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | Faculty and Librarians Collaboration in Organizing Blended Learning Activities to Encourage Library and Information Science Students to Create Library Innovation PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, ศศิพิมล ประพินพงศกร
การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัล | Proposing a Workshop Model to Enhance Digital Literacy Skills Using Online Tools PDF
ศศิพิมล ประพินพงศกร, สิริวัจนา แก้วผนึก, รัตตมา รัตนวงศา
แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ | Guidelines for Creative Marketing Development : The Organic Rice in Surin Province PDF
สุภารดี สวนโสกเชือก, ภรณี หลาวทอง, อัญชนา มาลาคำ, ทิพเนตร คงมี
กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ของบุคลากร กรณีศึกษา : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | Strategies to Staff Perception on Strategy : A Case Study of Mahidol University Library and Knowledge Center PDF
อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน
การจัดอบรมและแนะนำการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัย (Library Class) ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Training on Access of Research-supported Information Resources (Library Class) Faculty of Medicine Library, Chiang Mai University PDF
เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร, กมลชนก มาแสงตา, ชนันท์ฐิดา ผะสม
โครงการศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด | A Researchable Project for Library Service Development PDF
เจนจิรา อาบสีนาค, สุกัญญา ปัญญาอิ่นแก้ว
การศึกษาข้อมูลแบบ | Outside - In เพื่อการพัฒนาหอสมุด มธ. Outside – In study for Development of Thammasat University Library PDF
ศตพล เกิดอยู่, พิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ, นัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว
การพัฒนากระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Development of Online Information Resource Purchasing Process Faculty of Associated Medical Sciences Library, Chiang Mai University PDF
ทิพวรรณ สุขรวย, จิตราภรณ์ ชัยมณีPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com