ระบบสนับสนุนการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | The Thesis Searching Support System in Academic Resources Center, The Office of Academic Resources and Information Technology, Loei Rajabhat University

นิตยา ปัดถาวะโร, วาสนา มณีวงษ์, สุชาดา พรหมโคตร, วิชัย พัวรุ่งโรจน์, ปาริชาติ แสงระชัฎ

Abstract


ระบบสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้วยการสืบค้นวิทยานิพนธ์จากคิวอาร์โค้ด (QR Code) และการออกแบบเว็บไซต์แบบรีสปอนซีฟ (Responsive Web Design : RWD) เพื่อช่วยให้ระบบสามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ ระบบพัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือ ประกอบด้วย โปรแกรม MySQL โปรแกรม AppServ โปรแกรม Atom และ Bootstrap (Front-end Framework) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษาพีเอชพี (PHP Language) ภาษา HTML5 ภาษา CSS และภาษา JavaScript จากการพัฒนาระบบสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด โดยสามารถบันทึกข้อมูลการสืบค้นและส่งออกข้อมูลการสืบค้นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์อัตโนมัติส่งออกข้อมูลการสืบค้นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาวิทยานิพนธ์และให้ง่ายต่อการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network