การจัดอบรมและแนะนำการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัย (Library Class) ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Training on Access of Research-supported Information Resources (Library Class) Faculty of Medicine Library, Chiang Mai University

เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร, กมลชนก มาแสงตา, ชนันท์ฐิดา ผะสม

Abstract


          ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้มีการจัดอบรมพร้อมให้คำแนะนำการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย (Library Class) แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ และคณะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากลและพันธกิจเรื่องการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นำด้านสุขภาพตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของบรรณารักษ์ให้สามารถถ่ายทอดสารสนเทศ และอบรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการดำเนินงานในการจัดอบรมLibrary Class ดังนี้ 1.) กำหนดหัวข้อการอบรม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 2.) กำหนดวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร 3.) จัดอบรมตามตารางของ Library Class ที่กำหนดไว้ และประเมินการอบรมทุกครั้ง 4.) ปรับปรุง พัฒนาการจัดอบรม Library Class และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน Library Class ในแต่ละปีแล้ว ห้องสมุดยังได้คัดเลือกหัวข้อที่จะจัดทำวิดีโอคลิปประกอบการจัดอบรมสำหรับฐานข้อมูลและโปรแกรม เพื่อเป็นช่องทางที่ผู้เข้าอบรมจะสามารถทบทวนหลังจากเข้ารับการอบรม รวมถึงเป็นช่องทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเข้าอบรมได้อีกด้วย

        Library Class จึงเป็นการจัดอบรมหนึ่งของห้องสมุดที่สนับสนุนการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนคณะฯ สู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ นอกจากนั้นห้องสมุดยังสามารถพัฒนากระบวนการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network