โครงการศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด | A Researchable Project for Library Service Development

เจนจิรา อาบสีนาค, สุกัญญา ปัญญาอิ่นแก้ว

Abstract


  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564 ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นหนึ่งในผู้นำด้านส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชีย” โดยมีกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ กอปรกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ทำให้ห้องสมุดซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญ เกิดความตระหนักและพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการบริหารและการบริการ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด จากการประชุมกรรมการคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดฯ ปี 2560 - 2564 (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมเห็นชอบว่าควรดำเนินการจัดทำโครงการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดเพื่อพัฒนางานบริการ และโครงการสำรวจเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนางานห้องสมุด ในการศึกษาปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการพื้นที่ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ และด้านการตลาด สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อให้ห้องสมุดมีการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และเท่าทันก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network