การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา | Development of Digital Archives Database of University of Phayao

สุพร ทิพย์จักร์, สุดา ใจแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่ามีการใช้รูปแบบและขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม อ่านง่าย มีเอกลักษณ์ในการนำเสนอของระบบ มีการจัดวางข้อมูลที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนระบบมีการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ทันต่อความต้องการ มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ ระยะเวลาในการดาวน์โหลดข้อมูลมีความรวดเร็ว มีความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านเนื้อหาของระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ เนื้อหาตรงกับความต้องการ และมีความสอดคล้องกับหัวเรื่อง  เนื้อหามีความถูกต้องและสมบูรณ์และมีปริมาณที่เหมาะสม ด้านประสิทธิภาพของระบบ พบว่าข้อมูลที่นำออกมาใช้งานมีความถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ ระยะเวลาในการดาวน์โหลดข้อมูลมีความรวดเร็ว และมีความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง เว็บไซต์ http://www.clm.up.ac.th/Archives/


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com