ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดของผู้เรียน ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | Faculty and Librarians Collaboration in Organizing Blended Learning Activities to Encourage Library and Information Science Students to Create Library Innovation

ระเบียบ แสงจันทร์, ศศิพิมล ประพินพงศกร

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์ และศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบรรณารักษ์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนผสมผสานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดสำหรับผู้เรียนด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 38 คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาประเด็นปัญหาปัจจุบัน ในภาคการศึกษาปลายปี 2559 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความเห็นต่อบทบาทของบรรณารักษ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างตามสภาพที่เป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังที่มีต่อบทบาทบรรณารักษ์ในภาพรวม พบว่า สิ่งที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยมากกว่าสภาพที่เป็นจริงในทุกรายด้านและทุกรายข้อ และเมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Needs assessment) ด้วยดัชนี PNI modifiedเพื่อระบุความต้องการจำเป็นในรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความต้องการจำเป็นในด้านการมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำบนเครื่องมือออนไลน์จากบรรณารักษ์เป็นอันดับแรก รองลงมือ คือด้านทักษะความรู้ในเนื้อหารายวิชา และด้านการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในชั้นเรียน ตามลำดับ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network