การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทย หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช | The Development Repository Information Digital Thai Style Book, Nakhon Si Thammarat National Library

กมลชนก ชลสินธุ์, วิมลศิริ เส็นฤทธิ์, สัจจารีย์ ศิริชัย

Abstract


การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทยหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาการจัดเก็บและเผยแพร่หนังสือสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (2) เพื่อออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล สำหรับการจัดเก็บและเผยแพร่หนังสือสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (3) เพื่อประเมินการใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัล ของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช มีการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช โดยใช้โปรแกรม drupal ในการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล และระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทยของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อคลังสารสนเทศดิจิทัล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า (1) คลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทยหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช มีจำนวนหนังสือสมุดไทยที่จัดเก็บในคลังสารสนเทศดิจิทัล จำนวน 93 เล่ม (2) คลังสารสนเทศดิจิทัล ประกอบด้วย หน้าadmin และหน้าuser และรวมถึง e-book จำนวน 93 รายการ (3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคลังสารสนเทศดิจิทัล หนังสือสมุดไทย หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการสืบค้น ด้านการแสดงผลการสืบค้นและด้านลักษณะของคลังสารสนเทศดิจิทัล พบว่า มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network