โครงการจิตอาสา-กยศ.: พัฒนาคน-พัฒนางาน | Volunteer Project : Human Development and Jobs

ชัณษา สีแดง, ศุภวรรณ อาจกล้า

Abstract


โครงการจิตอาสา-กยศ. : พัฒนาคน-พัฒนางาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมโดยการทำงานร่วมกับบุคลากรของห้องสมุด เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในห้องสมุด ทำให้นักศึกษามีจิตสำนึกรักห้องสมุดและเข้าใจงานห้องสมุดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการจิตอาสาในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 378 คน สำหรับปี 2560 มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน

ผลการประเมินความต้องการและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมคือ สามารถเก็บชั่วโมงกยศ. และได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานซึ่งนักศึกษาไม่สามารถหาได้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนทั่วไป สำหรับห้องสมุดได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโครงการฯ คือ ช่วยให้งานที่ต้องใช้คนมากและต้องการคนที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำเร็จลงได้ในเวลาอันสั้น แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้องสมุดและนักศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network