การศึกษาข้อมูลแบบ | Outside - In เพื่อการพัฒนาหอสมุด มธ. Outside – In study for Development of Thammasat University Library

ศตพล เกิดอยู่, พิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ, นัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว

Abstract


        หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ฉะนั้นเพื่อให้บริการมีความสอดรับต่อความต้องการ ทั้งยังสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด คณะทำงานจึงดำเนินการศึกษาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 1. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ใช้บริการจำนวน 7 กลุ่ม และ 2. การสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการผ่าน Facebook และคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก

        จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ พบว่า กลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ส่วนใหญ่ต้องการให้ห้องสมุดมีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการจัดแบ่งโซนต่าง ๆ เช่น โซนเงียบ โซนประชุม พื้นที่การสร้างสรรค์ นอกจากนี้ กลุ่มนักศึกษาและนักวิจัยส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความเพียงพอในการใช้งาน เช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษาพิการที่ต้องการให้ห้องสมุดดำเนินการพัฒนาหรือจัดหาหนังสือเสียงเพื่อรองรับต่อการใช้งาน ส่วนบุคคลภายนอกต้องการให้มีการจัดทำป้ายเพื่อบอกตำแหน่งให้ชัดเจน

สำหรับการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการผ่าน Facebook พบว่า มีการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดจำนวน 118 ความคิดเห็น โดยความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 5 อันดับแรก คือ ขยายเวลาเปิดให้บริการ (ร้อยละ 30) รองลงมาคือ เปิดทางเชื่อมศูนย์การเรียนรู้และหอสมุดป๋วยฯ (ร้อยละ 22) ปรับปรุงการบริการของเจ้าหน้าที่ (Service mind) (ร้อยละ 19) การเพิ่มพื้นที่การอ่าน (ร้อยละ 16) และปรับปรุงอุณหภูมิของห้องสมุด (ร้อยละ 13) 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network