ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกต่อการให้บริการห้องสมุด และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | Satisfaction of Medical Students on the Library Services and the Need for Information Resources at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital

วิภาวดี ต่อวงษ์

Abstract


ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกต่อการให้บริการห้องสมุด และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในปี พ.ศ.2558 จำนวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าการแจกแจงแบบที (t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way-ANOVA) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก มีความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ()  3.94 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตแพทย์จำแนกตามสถานภาพทั่วไป โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ยกเว้นด้านการบริการ นิสิตแพทย์เพศหญิงมีความพึงพอใจการให้บริการมากกว่านิสิตแพทย์เพศชาย แยกตามชั้นปีที่ศึกษาพบว่านิสิตแพทย์ชั้นคลินิกปี 4 มีความพึงพอใจการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศมากกว่านิสิตแพทย์ชั้นคลินิกปี 5 และปี 6 สำหรับความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกมีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตำราทางวิชาการ สื่อโสตทัศนวัสดุประเภทวิชาการ ชอบอ่านตำราทางการแพทย์ และใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ในการสืบค้นข้อมูล มากที่สุด รองลงมาเป็นหนังสือคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และชอบอ่านประเภทบันเทิง และใช้ Google ในการสืบค้นข้อมูล


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network