การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | Statistical Data Analysis Programs Technology Development and Transfer for Research Methodology, a Case Study of the Senior Students of Information System Major, Management Technology Faculty, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus

จันทร์ดารา สุขสาม, อุมาพร ไชยสูง, วราลักษณ์ มาประสม, ถรัฐการ ประชุมวรรณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยได้เลือก นักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี รหัสวิชา 05-045-406 ในภาคเรียนที่ 2/2558 ที่สมัครใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ จำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการศึกษาปัญหาในการใช้โปรแกรม นักศึกษามีความรู้ในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 2.67 ด้านทักษะ ค่าเฉลี่ย 2.54 และด้านเจตคติ ค่าเฉลี่ย 3.84 จากค่าทางสถิติ เห็นได้ว่า นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่เพิ่มขึ้น 2) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แก่นักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นโดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับนัยสำคัญ  0.05 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com