การพัฒนาฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผลิตและเผยแพร่ | Development of Cataloging STOU’s Product and Distribution Database

สมพงษ์ ปภาวีระวงศ์

Abstract


การพัฒนาฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผลิตและเผยแพร่ หรือเรียกว่าฐานข้อมูลซีไอพี (CIP – Cataloging in Publication) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบของฐานข้อมูลซีไอพีเดิมที่สำนักบรรณสารสนเทศเคยจัดทำ โดยศึกษาข้อจำกัดของฐานข้อมูลเดิมและมาพัฒนาต่อ ลักษณะของฐานข้อมูลยังคงเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับสิ่งพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผลิตและเผยแพร่เช่นเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารข้อมูลซีไอพีที่เอื้อต่อการค้นหาเอกสารข้อมูลผู้จัดพิมพ์และให้ข้อมูลซีไอพี รวมทั้งใช้ตรวจสอบหรือเปรียบเทียบข้อมูลซีไอพีสำหรับสิ่งพิมพ์ มสธ. ฉบับใหม่และข้อมูลซีไอพีเดิม และควบคุมการกำหนดเลขเรียกหนังสือและคำที่เป็นหัวเรื่องที่ใช้แทนเนื้อหาสำหรับชุดวิชาที่มีเนื้อหาเดียวกันให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

ลักษณะการจัดทำฐานข้อมูลซีไอพีนี้ ได้ออกแบบระบบโดยศึกษาจากข้อจำกัดของการใช้ฐานข้อมูลเดิม ในส่วนของการบันทึกข้อมูลและการใช้งาน แต่เดิมนั้นใช้งานได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์/เฉพาะบุคคลเท่านั้น วิธีการสร้างเครื่องมือใช้การสำรวจและการจัดเตรียมเอกสารแฟ้ม และศึกษาออกแบบการค้นหาเอกสาร โดยเลือกใช้โปรแกรม PHP และ MySQL ร่วมกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs3 กำหนดให้ครอบคลุมกลุ่มข้อมูลบันทึกเข้า-ออก กลุ่มข้อมูลหนังสือ กลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มข้อมูลบรรณารักษ์ที่จัดทำซีไอพี ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลได้ตามความต้องการของทุกกลุ่ม

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลซีไอพี พบว่าผู้ประเมินพึ่งพอใจด้านการออกแบบระบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟสระดับปานกลาง (เฉลี่ย 3.87) ด้านการสืบค้นข้อมูลโดยรวมระดับมาก (เฉลี่ย 4.23)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network