แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ | Guidelines for Creative Marketing Development : The Organic Rice in Surin Province

สุภารดี สวนโสกเชือก, ภรณี หลาวทอง, อัญชนา มาลาคำ, ทิพเนตร คงมี

Abstract


  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ข้าวอินทรีย์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดกับแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ข้าวอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์  ในจังหวัดสุรินทร์  1 กลุ่ม จำนวน 18 คนและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้ใบรับรองสภาพดินเหมาะแก่การปลูกข้าวอินทรีย์1 กลุ่ม จำนวน 30 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาจากผลการวิจัยพบว่าแนวทางพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ข้าวอินทรีย์ มีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 1) กระบวนการ โดยการนำกระบวนการผลิต สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่รูปแบบปรับปรุงสิ่งเดิมที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อลดมลพิษจากการใช้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น 2) การสร้างความโดดเด่น/ความแปลกใหม่ ข้าวอินทรีย์มีความโดเด่นในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม  3)การพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาพลักษณ์/เอกลักษณ์ข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  สอดคล้องกับแหล่งผลิตเป็นชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ มีชื่อเสียง และมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่พิเศษต่างจากแหล่งอื่น  นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดกับแนวทางการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ข้าวอินทรีย์ประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์จากผลการศึกษาจะพบว่าผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์มีคุณภาพ 2) ราคาข้าวอินทรีย์มีมูลค่าสูงกว่าข้าวชนิดอื่นซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากกระบวนการผลิต 3) ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นการจำหน่ายในตลาดเฉพาะกลุ่ม 4) การส่งเสริมการตลาด ข้าวอินทรีย์มีภาพลักษณ์ที่ดี การส่งเสริมการตลาดอาศัยการสื่อสารผ่านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com