Vol 1, No 3 (2557)

กันยายน-ธันวาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

เทคนิคการตัดกระดาษปกแข็งหนังสือและสร้างคุณค่าให้เศษกระดาษ | The Paper Cutting Techniques, Hardcover Book and Create Value for a Scrap of Paper PDF
กุศล เหล่าธิ
การพัฒนาฐานข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Developing of CLM Strategic Plan Reporting System PDF
เกษมาพร ตัญบุญยกิจ, ประเสริฐ สีแก้ว, จารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว
ยำ ยำ เซอร์วิส | YUM YUM Service PDF
ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
อาเซียน : มุมมองจากหนังสืออนุสรณ์งานศพ | ASEAN : The Outlook of Thai Cremation Books PDF
สมปอง มิสสิตะ, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, เอกอนงค์ ดวงจักร
Webometrics เพื่อการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย | Webometrics for Ranking Web of Universities PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม
ไทม์ไลน์ : จดหมายเหตุและความทรงจำ | Timeline : Archive and Memory PDF
วันชาติ ภูมี, ประภาพร มณฑาทิพย์
ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ALIST” | Database Management System for Automated Library System “ALIST” PDF
ชำนาญ อินทสโร
การใช้กิจกรรมสุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับเจนเนอเรชั่นวาย: ประสบการณ์จากความร่วมมือแบบไตรภาคี | The Use of Dialogue and Deep Listening to Enhance Information Literacy Skills for Gen Y: The Experiences of Trilateral Cooperation PDF
โชคธำรงค์ จงจอหอ, ยศยาดา สิทธิวงษ์
การพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับการรองรับหน้าจอหลายขนาด | Building Responsive Website for Multi-Screen of Thaksin University Library PDF
พิทย์พิมล ชูรอด, ทิตยา จันทร์สุข, ธมลวรรณ ขุนไพชิต
ออนซอนอีสาน @ ลานวัฒนธรรม ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | On-Son Isan @ Culture Area Sirindhorn Isan Information Center PDF
ณัฐพร เดชชัย, ดวงเดือน ผมพา
การพัฒนาฐานข้อมูลคำถามคำตอบของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | The Development of Question and Answer Database of Somnuk Poonsapaya Library, Faculty of Dentistry Khon Kaen University PDF
เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์, ภานุวัตร อุทัยบาล
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | The 21st Century Learning Skills Development Through the Creative Corridor and Innovation Center, Academic Resources and Technology, Phetchaburi Rajabhat University PDF
ทวี นวมนิ่ม, สุพรรณณี เพนวิมล
การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | Quality Assurance management for Center of Academic Resources, Phuket Rajabhat University PDF
ทิพาภรณ์ พรภิรมย์, มาลิน เสงี่ยมกุล

บทความวิจัย

ระบบการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลในการเข้าถึงวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Digital Right Management System in Accessing Electronics Thesis of Academic Resource Center, Mahasarakham University PDF
ฉริยะ อัครวรรณ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
การพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร | Quality Assurance System Development of The Central Library, Silpakorn University PDF
ณัชชา มณีวงศ์
แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา | Development of the Information Resources Purchasing to Teaching Support University of Phayao PDF
ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
ศึกษาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Study for Encouraging the Use of Online Databases Provided via the Academic Resource and Information Technology Center (ARIT), Kanchanaburi Rajabhat University PDF
นิลุบล ทองชัย, รุ่งรวี ลาภมูล
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริการสารสนเทศเชิงรุกฉับไว ทันใจผู้ใช้บริการ | Development of Express Proactive Information Service to Meet User needs PDF
น้ำลิน เทียมแก้ว, รุ่งเรือง สิทธิจันทร์PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com