การพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับการรองรับหน้าจอหลายขนาด | Building Responsive Website for Multi-Screen of Thaksin University Library

พิทย์พิมล ชูรอด, ทิตยา จันทร์สุข, ธมลวรรณ ขุนไพชิต

Abstract


Responsive เป็นเทคนิคการเขียนเว็บไซต์ในการปรับรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์พกพา เช่น การปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางให้เหมาะกับการแสดงผลในแนวแคบ เป็นต้น ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถอัพเดทข้อมูลแค่ครั้งเดียว ก็สามารถแสดงผลได้หมดในทุก platform ดังนั้นเพื่อให้ทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการปรับรูปแบบการแสดงผลเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณให้อยู่ในรูปแบบ Responsive Website เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายและสวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน เช่น Desktop PC, Tablet หรือ Smartphone เป็นต้น โดยใช้ภาษา HTML5 CSS3 และ jQuery รวมถึงได้ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้ตรงตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 เพื่อยกระดับการเข้าถึงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลักสากล แต่เนื่องจากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก เนื้อหาบางส่วนจึงอาจยังไม่เหมาะสมต่อการแสดงผลบนหน้าจอขนาดเล็ก ซึ่งอาจต้องมีการย่อเนื้อหาให้กระชับเพื่อสร้างความประทับใจต่อการรับการบริการของห้องสมุดทุกรูปแบบต่อไป

Full Text:

PDF

References


Histats.com. [Online]. Stats, January 8, 2014. Retrieved from http://www.histats.com/viewstats/?SID=439961&f=1

Mark Walsh. (2010). Gartner: Mobile To Outpace Desktop Web By 2013. Online Media Daily. January 13, 2010.

Responsive Web Design. [Online]. Hyperweb, April 26, 2013. Retrieved from http://hyperweb.ca/our-services/responsive-design.html

Sunil Goria. (2012). Building Website for Mobile Phone Users of an Indian Agriculture University Library: A Model. University Library, G.B. Pant University of Agriculture and Technology.

Website Ranking. [Online]. Stats, January 8, 2014. Retrieved from http://www.stats.in.th/?cmd=stats&sid=43517


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com