การพัฒนาฐานข้อมูลคำถามคำตอบของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | The Development of Question and Answer Database of Somnuk Poonsapaya Library, Faculty of Dentistry Khon Kaen University

เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์, ภานุวัตร อุทัยบาล

Abstract


 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลคำถามคำตอบสำหรับการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ระบบการใช้งานปัจจุบัน การศึกษาความต้องการผู้ใช้งาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP และโปรแกรมภาษา JAVA ร่วมกับการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และการประเมินผลการใช้งานระบบ ผลการประเมินการใช้งาน พบว่า ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลคำถามคำตอบในระดับมากที่สุด และเห็นว่าช่องทางในการตั้งคำถามง่ายไม่ซับซ้อน มีความเหมาะสมมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.9


Full Text:

PDF

References


วิภาวี โนรี. (2553). การพัฒนาบริการตอบคำถามอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุธาศินี สีนวนแก้ว. (2550). แนวทางการพัฒนางานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า. ค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2555, จาก http://tsumis.tsu.ac.th/tsukm/WritingDTL.asp?PIID=616


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com