Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบสารสนเทศเพื่อการลงทะเบียนฝึกอบรม | Information System for Registration Training Abstract   PDF
สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรม ของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases) สู่ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ | Automatic Synchronization System for Bibliographic Data of Academic Publications from International Databases to Databases under DSpace Program Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์, ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย, ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน ระบบเบิกจ่ายเงินนอกเวลาราชการ | Payment System for Overtime Work Abstract   PDF
นะรัตร์ คงสวัสดิ์, ลดาวัลย์ ปัญญากาศ
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบเสนอรายการตำราหลัก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Central Library Book Suggestion: CLBS Central Library, Srinkharinwirot University Abstract   PDF
อัมพร ขาวบาง
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | The Information Resource Purchase Suggestion System Chiang Mai Rajabhat University Library Abstract   PDF
มงคล อุตะมะแก้ว
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบแนะนำสื่อมัลติมีเดีย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | Recommended multimedia System : Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University Abstract   PDF
ฉัตรชัย อุ่นบ่อแฮ้ว, เอกชัย เร่งดารา, ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Development of Computer Skills Required for Academic Professional of Staffs in Kanchanaburi Rajabhat University Abstract   PDF
นิลุบล ทองชัย, สมเจตน์ ฤทธิ์เดช
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม รูปแบบการพัฒนาระบบการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Development of Online Reservation for Library Rooms Services in the Library, Sakon Nakhon Rajabhat University Abstract   PDF
สุบิน แก้วก่า, จิรศักดิ์ จันทะศรี, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, ศศธร มาศสถิตย์, ภควัต ชัยวินิจ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน รูปแบบที่ควรจะเป็นของการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สู่รูปแบบคลาวด์บราเรียนเซอร์วิส ในยุคดิจิทัล 4.0 | The Model to Retrieve Electronic Information via the Digital 4.0 "Cloudbrarian" Service Abstract   PDF
สมพงษ์ เจริญศิริ, ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์, ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ, วิราวรรณ ศิริวงศ์
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริการสารสนเทศเชิงรุกฉับไว ทันใจผู้ใช้บริการ | Development of Express Proactive Information Service to Meet User needs Abstract   PDF
น้ำลิน เทียมแก้ว, รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ศึกษาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Study for Encouraging the Use of Online Databases Provided via the Academic Resource and Information Technology Center (ARIT), Kanchanaburi Rajabhat University Abstract   PDF
นิลุบล ทองชัย, รุ่งรวี ลาภมูล
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน สภาพและปัญหาหนังสือค้างรอการวิเคราะห์หมวดหมู่ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | Problems and Conditions of Book Backlog in Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao Abstract   PDF
เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม สมาร์ทออฟฟิศสำหรับสมาร์ทไลบรารี่ | Smart Office for Smart Library Abstract   PDF
จีรกาญจน์ เต็มพรสิน
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม สมาร์ทไลบรารี่, สมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ | Smart Library, Smart University Abstract   PDF
จีรภา สิมะจารึก
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม สารพันคำถาม สื่อสารฉับไว LINE @nulibrary | We Answer You Quick and Concise by LINE @nulibrary Abstract   PDF
สมัทรชา เนียมเรือง, ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม สำนักงานเลขานุการยุคใหม่ ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ | New-Age Back Office : How to provide effective support Abstract   PDF
สุนิสา พรหมมณี
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน สำนักวิทยบริการ แหล่งเรียนรู้เพื่อปวงชน | Library for All Abstract   PDF
รุ่งฤดี ภูชมศรี
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน สืบค้นวิทยานิพนธ์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีโค้ด 2 มิติ | QR-CODE MFU Theses Abstract   PDF
วิภาดา ดวงคิด
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม สื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ฉบับการ์ตูน | Library Orientation Online Comic Version Abstract   PDF
เบ็ญจนา ทองนุ้ย, สมพงศ์ หุตะจูฑะ, รตานา ยามาเจริญ, วิทวาพร โสภณ, ลออ อุไรรัตน์
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด | Digital Learning Launchpad Abstract   PDF
กิตติยา สุทธิประภา, ธีรยุทธ บาลชน, ทีม RefLib
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน หนังสือคือเพื่อน: Book Cafe สำหรับคนรักการอ่านและคนรักสุขภาพ | Book Is a Friend: Book Cafe for Reading Lover and Health Lover Abstract   PDF
รวิวรรณ ศรีอำไพ, ภาณุพงษ์ แซ่เตีย, พิณทิพย์ ประหลาดเนตร
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน หนังสือด่วนทันใจผู้ใช้ | Express Books Service Abstract   PDF
อรุษยา หล้าวงศ์, ประนอม นามษร, นันทนิจ ศรีหานารถ
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน หนังสือและวารสารหลัก : การดำเนินงานและการบริหารจัดการ | Core Books and Journals : Operations and Management Abstract   PDF
สุภาภรณ์ เรืองไทย
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน หัวเรื่องภาษาไทยเปรียบเทียบกับหัวเรื่องภาษาอังกฤษของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน : กรณีศึกษาคำศัพท์สาขาหลัก และคำศัพท์สัมพันธ์แคบกว่าในระดับ NT1 | Comparison of Thai Subject Headings and Library of Congress Subject Headings: A Case Study of Terms Related to Main Subject Fields and Their First Level of Narrower Terms (NT1) Abstract   PDF
สุธรรม อุมาแสงทองกุล
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านรับน้องใหม่ 2016 | KKU-AG Library Open House 2016 For Freshly Abstract   PDF
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ, สุอารี ละราคี, ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ, วัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์, ชัชนี สุวรรณศร, สมโชค เพ็งลี
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม ห้องสมุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ | The Autism Friendly Library: My Special Target Abstract   PDF
สุดาวดี ชัยเดชทยากุล, รัดดา อุ่นจันที, สมถวิล สว่างวงศ์, พิมญาดา วงศ์แสนแก้ว, ศรีสวรรค์ สีดาผัน
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้บริการทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา | STOU Ubiquitous Library Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม, วีรญา สุติราช, สมชาย บุญปัญญา
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ห้องสมุดสีเขียว : จากโจทย์สู่การปรับเปลี่ยน | Green Library : The Proposition to Changes Abstract   PDF
ปกรณ์ ดิษฐกิจ, อาภรณ์ ไชยสุวรรณ, ปรีชา รัสมี
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย: ระบบบริการความรู้เพื่อเกษตรกรยุคใหม่ | Thai Farmer’s Library: Integrated Services Platform for Providing Agricultural Knowledge for New Age Farmers Abstract   PDF
ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน ห้องสมุดเสมือน 360 องศา | Virtual Library 360 Degree Abstract   PDF
ปวเรศ นวลแก้ว, วงเดือน เจริญ
 
301 - 330 of 371 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com