Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารภายในประเทศที่มีต่อเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต | The Service Quality Perception of Domestic Passenger at Check-in Counter of Nok Air at Phuket Station Abstract   PDF
ธีรพันธ์ สงวนวงศ์, พรชัย เอื้ออารี, พูลภัทร์ ชมจิตต์, บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล, วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การรับรู้และความต้องการของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการใช้บริการ CU Library Mobile Service | Perceptions and Expectation of Chulalongkorn University Student toward CU Library Mobile Service Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การรับรู้และความต้องการของประชาคมจุฬาฯ ที่มีต่อบริการ Subject Librarian สำนักงานวิทยทรัพยากร | Perceptions and Needs of Chulalongkorn University Community toward Subject Librarian Service by Office of Academic Resources Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, ศุภกร เมาลานนท์
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Perceptions and Expectation in Mobile Telepresence Robotics Service of Chulalongkorn University Community Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, บรรพต สร้อยศรี, นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์, นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การรู้สารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Information Literacy of Students, Ubon Rachathani University Abstract   PDF
มะลิวัลย์ สินน้อย, อนวัช กาทอง
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม การรู้สารสนเทศด้านการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Information Literacy in Library User : A Case Study of Maejo University Students Abstract   PDF
จิณาภา ใคร้มา, น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ การแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | The Applied of Data Analytics and Data Visualization for Library Statistic, Kasetsart University Library Abstract   PDF
อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
 
Vol 7, No 2 (2563): กรกฎาคม-ธันวาคม การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดหาและความต้องการใช้วารสารของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Consistency analysis between the journals’ subscription and the journals’ needs of Academic staffs from Faculty of Medicine, Chiang Mai University Abstract   PDF
ชมพูนุช สราวุเดชา
 
Vol 7, No 2 (2563): กรกฎาคม-ธันวาคม การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Analysis of the Relevance of Electronic Resources to Support Graduate Study Programs Faculty of Medicine, Chiang Mai University Abstract   PDF
เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน การวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชาของห้องสมุดคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Analysis of Collection Strength of the Faculty Libraries, Chiang Mai University Abstract   PDF
ประภาพันธ์ พลายจันทร์, อรพรรณ การคนซื่อ
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word cloud เพื่อสนับสนุน งานบริการสารสนเทศของห้องสมุด | Keywords Analysis in Word Cloud for Supporting Library Information Services Abstract   PDF
รตานา ยามาเจริญ
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์องค์ประกอบของสำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Analysis of the Administrative Effectiveness in Internal Quality Assurance According to Component Criteria of Kamphaeng Saen Library Kasetsart University Abstract   PDF
เปรมปรีดิ์ บุญรังสี
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน “บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ Clinic@Library ” ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร | A Performance Analysis of Academic Consulting Service “Clinic@Library” of Naresuan University Library Abstract   PDF
ศศิธร ติณะมาศ
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การวิเคราะห์สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Analyzing the Computer User Statistics for Management Effectively : Case Study Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University Abstract   PDF
เอกภพ ถาวรจิตร, ประวีณ ถาวรจิตร, วิศิษฐ โชติอุทยางกูร
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน การศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อหนังสือในระบบ 1 แต้มแลก 1 เล่ม | A Study on Participation of Student in the University of Phayao for Budget Allocation for the Purchase of Books in 1 Point Redeem 1 Item Abstract   PDF
ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม การศึกษาข้อมูลแบบ | Outside - In เพื่อการพัฒนาหอสมุด มธ. Outside – In study for Development of Thammasat University Library Abstract   PDF
ศตพล เกิดอยู่, พิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ, นัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | The Study of Student’s Demand of Library Services for Students Instructional Resources Center, Ubon Ratchathani University Abstract   PDF
มะลิวัลย์ สินน้อย
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การศึกษาความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | A Study of the Suitability of the Physical Environments of John F. Kennedy Library, Prince of Songkla University, Pattani Campus Abstract   PDF
นิติพร สุนทรนนท์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาใหม่ที่มีต่อกิจกรรมการปฐมนิเทศของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | The Studied of Students’ Attitude for the Orientation at the Resource Center, Academic Resources and Information Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University Abstract   PDF
ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล, ฉัตรดาว ชาติเชื้อ
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน การศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม | The Study of Motivation factors that influence the decision to use the service. Academic Resource Center, Nakhon Phanom University Abstract   PDF
ปรีชา อาษาวัง
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การศึกษาวิธีประเมินโครงการห้องสมุดมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 | Study Human Library Project Nakhon NakhonSawan Rajabhat University Academic Year 2558 Abstract   PDF
ฉัตรดาว ชาติเชื้อ, ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุด แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Analyzing the Engineering Book Collection of the Thammasat University Library Abstract   PDF
ขวัญชนก สถาพรพิบูลย์
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558 | A Study of Usages, Problems and Needs of Information Resources of Students at Central library of Maejo University 2015 Abstract   PDF
อริศรา สิงห์ปัน, ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การศึกษาแนวทางการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | Education Management Approach for Carbon Footprint According to the Standards of Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao Abstract   PDF
ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน การสกัดข้อมูลและสร้างระเบียนรายการหลักฐานจากระเบียนสหบรรณานุกรม | Data Extracting and Generating the Authority Records from Union Catalog Bibliographic Records Abstract   PDF
วิทยา เทวรังษี, ศิวนาถ นันทพิชัย, ยุทธนา เจริญรื่น
 
Vol 7, No 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Awareness Raising from Procurement Process Improvement according to Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 for Chiang Mai University Library Staff Abstract   PDF
ขนิษฐา ไชยพันธุ์, รุ้งสินี เขียวงาม, มานพ แก้วโมราเจริญ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การสร้างบรรณารักษ์ยุวชน | Library Training for Youth Abstract   PDF
มาลี ใจตั้ง, กาญจนา แดนรักษ์, พรพรรณ เกิดจั่น
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม KKU Lib. Cover Dance Contest 2013 | Creating an Atmosphere of Inspirational Learning Creative Activities KKU Lib. ARC Cover Dance Contest 2013 Abstract   PDF
นายิกา เดิดขุนทด
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การสร้างสรรค์เนื้อหานิทรรศการใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | Invention the Exhitions’Content of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Abstract   PDF
กัลยาณี ศุภดิษฐ์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การสำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่บริการรายบุคคล ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีด้วยระบบ QR Code | Satisfaction Survey with QR Code for Customer-facing Staff at Rajvithi Campus Library Abstract   PDF
จันทรา เทพอวยพร, ชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช, สุจรรยา จินดาวงศ์, โชติกา วีระพงษ์
 
151 - 180 of 396 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com