การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Analysis of the Relevance of Electronic Resources to Support Graduate Study Programs Faculty of Medicine, Chiang Mai University

เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร

Abstract


บทคัดย่อ

                        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ห้องสมุดมีให้บริการต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำการเปรียบเทียบกับรายการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 หรือ มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน จำนวน 615 กระบวนวิชา โดยทำการวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561 และทำการเปรียบเทียบกับรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5

ผลการวิจัยพบว่าจากจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 3,470 รายการ มีรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรจำนวน 1,457 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.99 เมื่อนำรายชื่อมาเปรียบเทียบกับรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พบว่ามีรายชื่อตรงกันจำนวน 400 รายชื่อ คิดเป็นร้อยละ 27.10 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2,900 รายการ มีจำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร จำนวน 288 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.30 เมื่อทำการเปรียบเทียบรายชื่อกับรายการวารสารที่ปรากฎใน มคอ.3 หมวด 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน พบว่ามีรายชื่อที่ตรงกัน 21 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.74 และ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 13 ฐานข้อมูล มีความสอดคล้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 13 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีรายชื่อฐานข้อมูลที่ตรงกับรายชื่อใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จำนวน 9 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 69.23

            จากผลการวิจัยห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมการเรียนการสอนทุกหลักสูตร กระบวนวิชาและทุกระดับการศึกษาในปีงบประมาณ 2563

 

คำสำคัญ: ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์, หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com