1 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม KKU Lib. Cover Dance Contest 2013 | Creating an Atmosphere of Inspirational Learning Creative Activities KKU Lib. ARC Cover Dance Contest 2013 | นายิกา เดิดขุนทด | PULINET Journal

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม KKU Lib. Cover Dance Contest 2013 | Creating an Atmosphere of Inspirational Learning Creative Activities KKU Lib. ARC Cover Dance Contest 2013

นายิกา เดิดขุนทด

Abstract


พันธกิจหนึ่งในหลายพันธกิจที่สำคัญของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อความบันเทิงและการพัฒนาตนเอง (Inspiration)  โดยมีบทบาทในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อชีวิต (Inspirational Learning)กิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ คือ KKU Lib.Cover Dance Contest 2013ผลการศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.42 จากคะแนนเต็ม 5 หรือร้อยละ 88.40 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากตามลำดับดังนี้     1) ด้านความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.27  2) ด้านผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.24   3) ด้านทีมงานจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.15  และ 4) ด้านการจัดการ ค่าเฉลี่ย 3.96   ส่วนความไม่พึงพอใจพบว่า ไม่มี กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในระดับมาก เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับบริการเข้าใช้สำนักวิทยบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการอีกทางหนึ่งด้วย

One of the many mission critical mission of the Academic Resources Center, Khon Kaen University as a center for edutainment and self-development (Inspiration) has a role in the development of inspirational learning. Oneeventwas heldto createa learning environmenttolivecreativelyisKKU Lib. Cover Dance Contest 2013. The studyof satisfaction anddissatisfactionofparticipantsis that theoverallaveragesatisfactionscore of4.42out offive, or 88.40percent. When analyzingthe satisfaction ofparticipantsclassifiedit was foundthat theparticipants'satisfactionlevel inthe following order:  1) theappropriateness ofthe activityaveraged4.27  2) theoutcome ofthe event.average4.24   3) theteameventaverages4.15 and 4) managingtheaverage3.96dissatisfactionfound none. This activity isbeneficial tocreate an atmosphereof creativelearning tolifeon a massive scale. Toencouragecustomers tousethe Librarymore.Moreover, therelationsAcademic Resources Centeranother one.

 


Full Text:

PDF

References


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวด KKU Lib. Cover DanceContest 2013. (2556). ขอนแก่น: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์).

KKU Lib. Cover Dance. (2556). โครงการประกวด Cover Dance Contest 2013. ค้นเมื่อวันที่ 14ตุลาคม 2556 จาก https://www.facebook.com/KKUcoverdance


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com