การศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุด แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Analyzing the Engineering Book Collection of the Thammasat University Library

ขวัญชนก สถาพรพิบูลย์

Abstract


งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ศึกษาวิเคราะห์คอลเล็กชันหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจจำนวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบจำนวนหนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นฉบับพิมพ์กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาจะใช้เลขหมู่หนังสือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลจากการศึกษา พบว่า

หอสมุด ฯ มีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 119,858 เล่ม ครอบคลุม  6 สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนหนังสือที่มีกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 พบว่า ทั้ง 6 สาขาวิชามีจำนวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนหนังสือของห้องสมุดกับจำนวนนักศึกษา ก็พบว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้ง 6 สาขาวิชาด้วยเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์จำนวนหนังสือโดยใช้เลขหมู่หนังสือเป็นเกณฑ์ใน                       การพิจารณา พบว่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีจำนวนหนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตามลำดับ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมีจำนวนหนังสือน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12 จากการวิเคราะห์ประเด็นด้านความเพียงพอของหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐาน พบว่า จำนวนหนังสือวิชาเฉพาะพื้นฐานกับจำนวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีสัดส่วนเป็น 1.91 เล่ม/ คน และสัดส่วนจำนวนหนังสือกับจำนวนอาจารย์ มีสัดส่วนเป็น 37.87 เล่ม/ คน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯ ผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสามารถขยายขอบเขตการศึกษาไปยังทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ รวมถึงสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com