Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน การพัฒนาระบบช่วยสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google App Engine บน Cloud Platform | The Development of Electronic Database Search Help System Using Google App Engine on Cloud Platform Abstract   PDF
พิทย์พิมล ชูรอด, จรรยา ชูทับ
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา | Development of Digital Archives Database of University of Phayao Abstract   PDF
สุพร ทิพย์จักร์, สุดา ใจแก้ว
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน การพัฒนาระบบนำส่งภาคนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of Electronic Term Paper Delivery System, Faculty of Associated Medical Sciences Library, Chiang Mai University Abstract   PDF
ทิพวรรณ สุขรวย, สุรินทร์ กันทะโน
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาระบบประเมิน 360 องศา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of 360 Degree Feedback System Chiang Mai University Library Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาระบบสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | The Development of Electronic Retrieval System with an Automated Library System Abstract   PDF
แขนภา ทองตัน, สวัสดิ์ อุราฤทธิ์, อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ, ปิยวรรณ คุสินธุ์, ตวงสิทธิ์ สนขำ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ โดยใช้ Google API | 3D Virtual Library Development Using Google API Abstract   PDF
สุขสันต์ พรมบุญเรือง
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน การพัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัย ด้วยผลงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัย | The Development of Universities Benchmarking System Using Scholarly Research Report for Supporting the Excellence of Research University Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์สู่การบูรณาการด้านนวัตกรรม | The Development of Union Metadata System for Integrating Innovation Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน การพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดบนเครือข่ายเคลื่อนที่ CMUL AirPAC | The Development of Mobile Library Service System CMUL AirPAC Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ | The Development of Library as a Modern Information Resource of Learning Abstract   PDF
วรพจน์ พรหมจักร, ฉัตรกมล อนนตะชัย
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | The Development of Collaborative Network between the Library of The Demonstration School of Khon Kaen University to Become the Modern and Suitable Learning Space Abstract   PDF
ละออ ข้อยุ่น
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และแขวงจำปาศักดิ์ | Network Development in Resource learning Center of Hand-Woven Fabric of Surin Province, Udornmeechai Province, and Champasak Province Abstract   PDF
สารภี วรรณตรง, สังวาลย์ ตุกพิมาย
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาเครื่องทำสำเนาหนังสือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : Book Scanner | Development of a System for Converting Books into e-Books : Book Scanner Abstract   PDF
สมพงศ์ หุตะจูฑะ, พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร, ละออ อุไรรัตน์, พิทยา ศิริวัฒน์, สุกฤษฏิ์ คุณะแสน, สุชาวรรณ เพชรรงค์
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับการรองรับหน้าจอหลายขนาด | Building Responsive Website for Multi-Screen of Thaksin University Library Abstract   PDF
พิทย์พิมล ชูรอด, ทิตยา จันทร์สุข, ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน การพัฒนาและจัดบริการสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา | Subject Librarian@OAR : Development Library Service for Researcher Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, จันทร์งาม ชูตระกูล, ศุภกร เมาลานนท์
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | Statistical Data Analysis Programs Technology Development and Transfer for Research Methodology, a Case Study of the Senior Students of Information System Major, Management Technology Faculty, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus Abstract   PDF
จันทร์ดารา สุขสาม, อุมาพร ไชยสูง, วราลักษณ์ มาประสม, ถรัฐการ ประชุมวรรณ
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน การพัฒนาแอพพลิเคชันตำราอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of CMU e-Textbooks Application Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Development of Motion Picture Searching Program for Maejo University Library Abstract   PDF
ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์, สุธรรม อุมาแสงทองกุล
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Staff Participation in Education Quality Assurance, Academic Resource Center, MSU Abstract   PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม การยกระดับ Reference Service สู่การเป็น Thesis Assistance Service Abstract   PDF
ยุวดี เพชระ, สุดาวดี ชัยเดชทยากุล
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การยืมระหว่างห้องสมุดสาขา | Book Delivery Abstract   PDF
รพีพร บูรณะเสน
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารภายในประเทศที่มีต่อเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต | The Service Quality Perception of Domestic Passenger at Check-in Counter of Nok Air at Phuket Station Abstract   PDF
ธีรพันธ์ สงวนวงศ์, พรชัย เอื้ออารี, พูลภัทร์ ชมจิตต์, บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล, วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การรับรู้และความต้องการของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการใช้บริการ CU Library Mobile Service | Perceptions and Expectation of Chulalongkorn University Student toward CU Library Mobile Service Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การรับรู้และความต้องการของประชาคมจุฬาฯ ที่มีต่อบริการ Subject Librarian สำนักงานวิทยทรัพยากร | Perceptions and Needs of Chulalongkorn University Community toward Subject Librarian Service by Office of Academic Resources Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, ศุภกร เมาลานนท์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การรู้สารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Information Literacy of Students, Ubon Rachathani University Abstract   PDF
มะลิวัลย์ สินน้อย, อนวัช กาทอง
 
101 - 125 of 334 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network