Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาระบบสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | The Development of Electronic Retrieval System with an Automated Library System Abstract   PDF
แขนภา ทองตัน, สวัสดิ์ อุราฤทธิ์, อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ, ปิยวรรณ คุสินธุ์, ตวงสิทธิ์ สนขำ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ โดยใช้ Google API | 3D Virtual Library Development Using Google API Abstract   PDF
สุขสันต์ พรมบุญเรือง
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน การพัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัย ด้วยผลงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัย | The Development of Universities Benchmarking System Using Scholarly Research Report for Supporting the Excellence of Research University Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์สู่การบูรณาการด้านนวัตกรรม | The Development of Union Metadata System for Integrating Innovation Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storageบนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation | Server Infrastructure Development of Burapha University Library with Virtualization Technology by Using Proxmox and Ceph Storage based-on Link Aggregation Abstract   PDF
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน การพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดบนเครือข่ายเคลื่อนที่ CMUL AirPAC | The Development of Mobile Library Service System CMUL AirPAC Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ | Development of the Teaching-Learning Support Model in the Course to Enhance Learning Effectiveness Abstract   PDF
รวิวรรณ นาพิมพ์, พงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ, พีระ สำเภาเงิน, ชนัญชิดา ม่วงทอง, ศิริวรรณ วิชัย
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ | The Development of Library as a Modern Information Resource of Learning Abstract   PDF
วรพจน์ พรหมจักร, ฉัตรกมล อนนตะชัย
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาองค์ความรู้สถาบันในระบบคลังข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of Chiang Mai University in the Library Academic Repository by Cloud Repository Abstract   PDF
แพรวนภา ศรีวรรณตัน, อรุณรัตน์ วงค์ฉายา
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | The Development of Collaborative Network between the Library of The Demonstration School of Khon Kaen University to Become the Modern and Suitable Learning Space Abstract   PDF
ละออ ข้อยุ่น
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และแขวงจำปาศักดิ์ | Network Development in Resource learning Center of Hand-Woven Fabric of Surin Province, Udornmeechai Province, and Champasak Province Abstract   PDF
สารภี วรรณตรง, สังวาลย์ ตุกพิมาย
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาเครื่องทำสำเนาหนังสือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : Book Scanner | Development of a System for Converting Books into e-Books : Book Scanner Abstract   PDF
สมพงศ์ หุตะจูฑะ, พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร, ละออ อุไรรัตน์, พิทยา ศิริวัฒน์, สุกฤษฏิ์ คุณะแสน, สุชาวรรณ เพชรรงค์
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับการรองรับหน้าจอหลายขนาด | Building Responsive Website for Multi-Screen of Thaksin University Library Abstract   PDF
พิทย์พิมล ชูรอด, ทิตยา จันทร์สุข, ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน การพัฒนาและจัดบริการสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา | Subject Librarian@OAR : Development Library Service for Researcher Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, จันทร์งาม ชูตระกูล, ศุภกร เมาลานนท์
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | Statistical Data Analysis Programs Technology Development and Transfer for Research Methodology, a Case Study of the Senior Students of Information System Major, Management Technology Faculty, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus Abstract   PDF
จันทร์ดารา สุขสาม, อุมาพร ไชยสูง, วราลักษณ์ มาประสม, ถรัฐการ ประชุมวรรณ
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน การพัฒนาแอพพลิเคชันตำราอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of CMU e-Textbooks Application Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Development of Motion Picture Searching Program for Maejo University Library Abstract   PDF
ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์, สุธรรม อุมาแสงทองกุล
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Staff Participation in Education Quality Assurance, Academic Resource Center, MSU Abstract   PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม การยกระดับ Reference Service สู่การเป็น Thesis Assistance Service Abstract   PDF
ยุวดี เพชระ, สุดาวดี ชัยเดชทยากุล
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การยืมระหว่างห้องสมุดสาขา | Book Delivery Abstract   PDF
รพีพร บูรณะเสน
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารภายในประเทศที่มีต่อเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต | The Service Quality Perception of Domestic Passenger at Check-in Counter of Nok Air at Phuket Station Abstract   PDF
ธีรพันธ์ สงวนวงศ์, พรชัย เอื้ออารี, พูลภัทร์ ชมจิตต์, บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล, วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การรับรู้และความต้องการของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการใช้บริการ CU Library Mobile Service | Perceptions and Expectation of Chulalongkorn University Student toward CU Library Mobile Service Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การรับรู้และความต้องการของประชาคมจุฬาฯ ที่มีต่อบริการ Subject Librarian สำนักงานวิทยทรัพยากร | Perceptions and Needs of Chulalongkorn University Community toward Subject Librarian Service by Office of Academic Resources Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, ศุภกร เมาลานนท์
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน การรับรู้และความต้องการใช้บริการ Mobile Telepresence Robotics ของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Perceptions and Expectation in Mobile Telepresence Robotics Service of Chulalongkorn University Community Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, บรรพต สร้อยศรี, นัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์, นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การรู้สารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Information Literacy of Students, Ubon Rachathani University Abstract   PDF
มะลิวัลย์ สินน้อย, อนวัช กาทอง
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม การรู้สารสนเทศด้านการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Information Literacy in Library User : A Case Study of Maejo University Students Abstract   PDF
จิณาภา ใคร้มา, น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ การแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | The Applied of Data Analytics and Data Visualization for Library Statistic, Kasetsart University Library Abstract   PDF
อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน การวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชาของห้องสมุดคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Analysis of Collection Strength of the Faculty Libraries, Chiang Mai University Abstract   PDF
ประภาพันธ์ พลายจันทร์, อรพรรณ การคนซื่อ
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม การวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบ Word cloud เพื่อสนับสนุน งานบริการสารสนเทศของห้องสมุด | Keywords Analysis in Word Cloud for Supporting Library Information Services Abstract   PDF
รตานา ยามาเจริญ
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์องค์ประกอบของสำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Analysis of the Administrative Effectiveness in Internal Quality Assurance According to Component Criteria of Kamphaeng Saen Library Kasetsart University Abstract   PDF
เปรมปรีดิ์ บุญรังสี
 
121 - 150 of 371 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com