การพัฒนาระบบประเมิน 360 องศา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of 360 Degree Feedback System Chiang Mai University Library

ปราชญ์ สงวนศักดิ์

Abstract


ระบบประเมิน 360 องศา เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบด้านของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยมีการกำหนดผู้ประเมิน 5 กลุ่ม ด้วยกัน คือ (1) เพื่อนร่วมงาน (2) ผู้ใช้บริการ (3) ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน) (4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับฝ่าย  (5) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (กรรมการกลาง)  ผู้ประเมินทุกกลุ่มสามารถพิจารณาข้อมูลข้อตกลงร่วมก่อนการปฎิบัติงาน (TOR) และผลการปฏิบัติงาน (JA) และเอกสารผลงานของบุคลากรแต่ละคน เพื่อประกอบการประเมิน และกรอกคะแนนลงในแบบประเมินตามรายการในแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดไว้   ระบบจะประมวลผลคะแนนการประเมินออกเป็นระดับคะแนน และแจ้งให้กับผู้ถูกประเมินโดยอัตโนมัติ  ระบบนี้ ถูกพัฒนาด้วย HTML5, PHP และ jQuery สามารถใช้งานบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่รองรับมาตรฐาน HTML5 เริ่มใช้งานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจุบัน  สำนักหอสมุดได้มีการประเมินการใช้งานระบบโดยผู้บริหารและผู้พัฒนาระบบเรื่อยมา และได้นำผลการประเมินมาพัฒนาระบบจนใช้งานได้เป็นอย่างดี และในปี 2557 ผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการประเมินการใช้งานระบบ โดยสอบถามจากกลุ่มผู้ใช้งานทั้งหมด ผลการประเมินพบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  4.38)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com