การยกระดับ Reference Service สู่การเป็น Thesis Assistance Service

ยุวดี เพชระ, สุดาวดี ชัยเดชทยากุล

Abstract


การยกระดับบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าไปสู่การเป็น Thesis Assistance Service เพื่อพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และช่วยเหลือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพในด้านการสืบค้นสารสนเทศ การนำสารสนเทศไปใช้ การอ้างอิงเอกสาร และรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มจากผู้ให้บริการพูดคุยปรึกษาหารือและระดมสมอง ทบทวนวิธีการและขยายขอบเขตบริการตอบคำถามฯ เพิ่มขึ้น กำหนดและมอบหมายหน้าที่ของบุคลากรให้บริการและช่องทางการสื่อสาร และปรับจุดบริการเป็นบริการ Thesis Assistance Service ผลการดำเนินการให้บริการ Thesis Assistance Service ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับนักศึกษา และผลสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com