Vol 3, No 2 (2559)

พฤษภาคม-สิงหาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

ชมรม คิด – Do : คิดแล้วทำอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์กิจกรรมที่ส่งเสริมมากกว่าการอ่าน | Think – Do Club : Thinking then Doing with Creativity. Enhancing the Learning by Connected Activities which is Giving More than Reading PDF
กฤษตฌา พรหมรักษา, พชรพร ตาสว่าง
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ | Thanksin University Archives Database PDF
จิตติมา หนูช่วย
บริการวารสารผ่านออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Journal Service Through Online of Academic Resource Center Mahasarakham University PDF
กาญจนา น้อยฤทธิ์
ภาษาอาเซียนพาเพลิน | ASEAN Language for Fun PDF
นุสรา โต๊ะเซะ
ระบบนำชมห้องสมุดเสมือนจริง | JFK360 Virtual Library Tour PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ระบบบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Online Information Service, John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University PDF
ศิรประภา ศิลปะรัตน์, รวีวรรณ ขำพล
เรียนรู้ง่าย ๆ กับสื่อเรียนรู้บรรณานุกรม | Easy Easy with Bibliography e-Learning PDF
เนาวลักษณ์ แสงสนิท
ห้องสมุดในสวน@Nursing มิติใหม่ของการเปิดพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย PDF
ทิพยกาย เปรุนาวิน, ยุภาพร ทองน้อย, กุลณสร อ้วนไตร
กล่องร้อยใจรีไซเคิล | Recycling Box of Mind PDF
ลัดดา มาหนู, ศรีสวรรค์ สีดาผัน, ยุภาพร ทองน้อย, บุษกร อุสส่าห์กิจ
การจัดการขยะกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ | Waste Management by CLM’s Participation to be as Learning Resource PDF
สุวัฒน์ เกิดมณี
การจัดการความเสี่ยงกับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน | Risk Management with Community Service PDF
จิตติมา แพ่งโยธา

บทความวิจัย

การยกระดับ Reference Service สู่การเป็น Thesis Assistance Service PDF
ยุวดี เพชระ, สุดาวดี ชัยเดชทยากุล
การรู้สารสนเทศด้านการใช้ห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Information Literacy in Library User : A Case Study of Maejo University Students PDF
จิณาภา ใคร้มา, น้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์
การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558 | A Study of Usages, Problems and Needs of Information Resources of Students at Central library of Maejo University 2015 PDF
อริศรา สิงห์ปัน, ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | Recipients’ Satisfaction Towards Services Provided by Office of Central Library at Kampaeng Saen (OCL.KPS), Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus PDF
จงกล พุทธิชัยกุล
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | Satisfaction of Using Information Services in Academic Resources Center Roi Et Rajabhat University PDF
ฉัตรกมล อนนตะชัย, วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว
โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน | Sharing Circulated Book to Read Project PDF
สุภาวดี เพชรชื่นสกุล
อ่านหนังสือเกษตรแบบสมาร์ท สมาร์ท | Smart Reading on Agriculture PDF
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ, สุอารี ละราคี, สุราภรณ์ คงผลPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com