โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน | Sharing Circulated Book to Read Project

สุภาวดี เพชรชื่นสกุล

Abstract


โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้เด็กนักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี มีประโยชน์ (2) ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กนักเรียน เห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (3) ให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ครอบครัวและสังคม เริ่มดำเนินการจัดโครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - เดือนกันยายน 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนหนังสือในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก มีวิธีการดำเนินการดังนี้ (1) สำรวจโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (2) สำรวจความต้องการหนังสือของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (3) คัดเลือกหนังสือ จำนวน 200 เล่ม พร้อมตู้ใส่หนังสือมอบให้โรงเรียนในโครงการยืมอ่าน ระยะเวลา 3 เดือน และดำเนินการยืมหนังสือทั้ง 200 เล่มลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ULIBM) โดยใช้ชื่อผู้ยืมเป็นชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งพิมพ์รายชื่อหนังสือเพื่อส่งมอบให้กับทางโรงเรียนที่ร่วมโครงการ (4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 โรงเรียน รวมนักเรียน 849 คน ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) และหนังสือที่นักเรียนต้องการอ่านมากที่สุด คือ หนังสือนิทาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com