Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การประเมินคอลเลคชันสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์ : การศึกษาเปรียบเทียบ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับห้องสมุดอื่น | Evaluation of Audio-Visual Material (Motion Picture) Collection: A Comparison Study Between Maejo University Library and Other Libraries Abstract   PDF
สุธรรม อุมาแสงทองกุล
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาด “CLM Privilege Card ครองใจผู้ใช้อย่างไร” | Evaluation of the Marketing Strategy “How CLM Privilege Card is more value-added for Library User” Abstract   PDF
ปรีชา รัสมี, ศิวนาถ นันทพิชัย
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการบทความวารสารผ่าน Web OPAC | The Updated Model to Services of Journal Articles through Web OPAC Abstract   PDF
กาญจนา น้อยฤทธิ์, สุทธิพงษ์ พายุบุตร
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย | Prompt for change of State University Libraries in Thailand Abstract   PDF
รัชนีกรณ์ อินเล็ก
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การพัฒนา Digital Learning Park ให้เป็นศูนย์การเรียน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Digital Learning Park Development as a Center of Learning. Academic Resource Center, Mahasarakham University Abstract   PDF
อารยะ เสนาคุณ, ปาริชาติ รัตนปกรณ์, รณชัย เหล่าโพธิ์, นิเวส ศรีธัญรัตน์, ทศพร ปอศิริ
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนากระบวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบออนไลน์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Development of Online Information Resource Purchasing Process Faculty of Associated Medical Sciences Library, Chiang Mai University Abstract   PDF
ทิพวรรณ สุขรวย, จิตราภรณ์ ชัยมณี
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนากระบวนงานเพื่อบริการที่มีคุณภาพ | Work Process Development for the Best Quality of Services Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน การพัฒนาการสอนการรู้สารสนเทศทางสัตวแพทยศาสตร์แบบไม่บรรยาย | Development of the Information Literacy for Veterinary Medicine Using Non-teaching Lectures Technique Abstract   PDF
ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model | The Development of Promoting the Utilization of Information Resources by Applying 7Ps of the Marketing Mix and AIDA Model Abstract   PDF
ณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Self-service สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of Self-service in Chiang Mai University Library Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: กรณีหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | TU Library Cremation Book Digitization Project Abstract   PDF
รตยา พนมวัน ณ อยุธยา
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลหนังสือสมุดไทย หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช | The Development Repository Information Digital Thai Style Book, Nakhon Si Thammarat National Library Abstract   PDF
กมลชนก ชลสินธุ์, วิมลศิริ เส็นฤทธิ์, สัจจารีย์ ศิริชัย
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Developing Quality of Service with International Standard Quality System of Office Academic Resources and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University Abstract   PDF
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรีดาเดช
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนางานจัดการฐานข้อมูลและบริการสารสนเทศเฉพาะด้านพระปกเกล้าศึกษา | Development of Databases Management and Special Information Service on King Prajadhipok Study Abstract   PDF
ศิริน โรจนสโรช
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนางานด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยเพื่อน | Developing Works by Using Peer Feedback Abstract   PDF
รุ่งทิวา ฝ่ายดี
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนางานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก 3 กลุ่มภารกิจฯ เป็น 1 ทีมงาน | Developing the Process for Preparing Information Resources Before Services KKU Library Mission is One of Three Teams Abstract   PDF
ธณัชพร ยะปะตัง
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน การพัฒนาช่องทางเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Creating Channel of Information Resources Access to Support Teaching, Learning and Educational Quality Assurance CUPT QA, STOU Faculties Abstract   PDF
สุชาวดี ผลาผล
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาฐานข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Developing of CLM Strategic Plan Reporting System Abstract   PDF
เกษมาพร ตัญบุญยกิจ, ประเสริฐ สีแก้ว, จารุพันธุ์ พรุเพ็ชรแก้ว
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาฐานข้อมูลคำถามคำตอบของห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | The Development of Question and Answer Database of Somnuk Poonsapaya Library, Faculty of Dentistry Khon Kaen University Abstract   PDF
เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์, ภานุวัตร อุทัยบาล
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผลิตและเผยแพร่ | Development of Cataloging STOU’s Product and Distribution Database Abstract   PDF
สมพงษ์ ปภาวีระวงศ์
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ Abstract   PDF
สุมลฑา สังใจสม
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | The 21st Century Learning Skills Development Through the Creative Corridor and Innovation Center, Academic Resources and Technology, Phetchaburi Rajabhat University Abstract   PDF
ทวี นวมนิ่ม, สุพรรณณี เพนวิมล
 
Vol 8, No 2 (2564): กรกฎาคม-ธันวาคม การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดใน CMU MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Development of open online course in CMU MOOC for the promoting lifelong learning Abstract   PDF
อรพรรณ การคนซื่อ, ธันทิวา ภักดีภัทรากร, สุรินทรา หล้าสกูล, ชัณษา สีแดง, จุฑามาศ บัวเงา, ญากันต์ณัฐ เย็นสถิตย์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาบริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Development of Publication Support Service to Publish Academic Works of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University Abstract   PDF
อรพรรณ การคนซื่อ
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางไคเซ็น | Continuing Development of Information Literacy Services by Kaizen Approach Abstract   PDF
ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน การพัฒนาบริการสารสนเทศสนับสนุนการสอน ของอาจารย์ประจำกระบวนวิชา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Development of Information Services for Teaching for the Lecturers of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University Abstract   PDF
อรพรรณ การคนซื่อ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การพัฒนาบริการสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้ Google Drive เพื่อผู้ใช้ในศตวรรษที่ 21 | The Developing Information Services by Applying Google Drive Users in the 21st Century Abstract   PDF
วรัญญา พิลาหอม
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | The Development of Electronic Document Management System in Department of Humanities and Social Sciences, The Faculty of Liberal Arts and Sciences, and Resources Center, Roi Et Rajabhat University Abstract   PDF
เขมวิทย์ จิตตะยโศธร, วรพจน์ พรหมจักร
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาระบบการประเมินการให้บริการของห้องสมุดด้วยออนโทโลจี | Using Ontology to Develop Academic Library Assessment Abstract   PDF
ไชย มีหนองหว้า
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม การพัฒนาระบบคลังพัสดุศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | CLM’s Stock System, Walailak University Abstract   PDF
ประเสริฐ สีแก้ว, เมษา สินทบทอง
 
91 - 120 of 396 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com