1 การพัฒนาระบบคลังพัสดุศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | CLM’s Stock System, Walailak University | ประเสริฐ สีแก้ว | PULINET Journal

การพัฒนาระบบคลังพัสดุศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | CLM’s Stock System, Walailak University

ประเสริฐ สีแก้ว, เมษา สินทบทอง

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคลังพัสดุศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามวิธีการวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ประกอบด้วย (1) การกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดความต้องการของระบบ โดยการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (2) การออกแบบและพัฒนาระบบระบบ (System Analysis & Design) เพื่อกำหนดองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญคือ การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอน (Work Flow) และฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ (Function) การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม (System Architecture) การพัฒนาระบบและส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Web Interface) เพื่อใช้ในการทำงาน การแสดงผล และการรายงานผลและ (3) การทดสอบและติดตั้งระบบ เพื่อติดตั้งระบบให้ผู้ใช้ระบบแต่ละกลุ่มได้ทดลองใช้งานจริงเป็นเวลา 3 เดือน

ผลการศึกษาสามารถติดตั้งและทดลองใช้งานระบบคลังพัสดุในเครือข่ายอินทราเน็ต (http://clm.wu.ac.th/clm-stock) ผลการทดสอบความสามารถของระบบพบว่า ระบบสามารถทำงานได้จริง แต่เนื่องจากยังเป็นช่วงในการเริ่มต้นใช้งานจึงยังต้องปรับปรุงและแก้ไขระบบเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปรับปรุงขั้นตอนการขอยืมพัสดุในบางประเภท การปรับปรุงขั้นตอนการออกแบบฟอร์มเพื่อลดการใช้กระดาษให้สะดวกและขั้นตอนน้อยลง และการพัฒนาระบบให้รองรับอุปกรณ์บางประเภทที่ไม่สามารถออกบาร์โค้ดกำกับได้ เป็นต้น


Full Text:

PDF

References


กิตติพงศ์ ขจรเดชะ. (2547). ระบบจัดการสินค้าคงคลังของโรงงานผลิตบัตรอวยพร.นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2552). คู่มือจัดการฐานข้อมูล MySQL.กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย.

ธีรวัฒน์ ประกอบผล. (2552).การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System analysis and design. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย.

มณธิรา นุชภู่. (2549).การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคลังพัสดุ:กรณีศึกษาโรงงานประกอบเครื่องยนต์การเกษตร.กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ.

สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. (2551). Insight PHP ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com