การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: กรณีหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | TU Library Cremation Book Digitization Project

รตยา พนมวัน ณ อยุธยา

Abstract


        หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของหนังสืออนุสรณ์งานศพในฐานะบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต อันเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศาสนา และองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ ของคนในปัจจุบัน กอปรกับความต้องการสงวนรักษาทรัพยากรที่มีค่านี้ให้คงอยู่สืบต่อไป จึงได้เริ่มพัฒนาคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออนุสรณ์งานศพขึ้น โดยนำหนังสืออนุสรณ์งานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับหนังสืออนุสรณ์งานศพ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มาแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกหนังสืออนุสรณ์งานศพ การกำหนดนโยบายในการจัดเก็บและเผยแพร่ การแปลงรูปเป็นดิจิทัลไฟล์และตรวจสอบคุณภาพ การกำหนดและตรวจสอบความถูกต้องของเมทาดาทา การนำออกเผยแพร่ ตลอดจนการแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ปัจจุบันหอสมุด ฯ ได้แปลงรูปและเผยแพร่หนังสืออนุสรณ์งานศพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 6,400 ชื่อเรื่อง ผ่านเว็บไซต์ของหอสมุดฯ และเว็บไซต์ของ Internet Archive (https://archive.org/) โดยอนญาตให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com