การพัฒนากระบวนงานเพื่อบริการที่มีคุณภาพ | Work Process Development for the Best Quality of Services

ระเบียบ แสงจันทร์

Abstract


งานพัฒนากระบวนการ ถือเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานในกระบวนงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายและมอบหมายงานไว้ข้อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการทุกระดับ ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบตามภาระงานที่ตกลงกันไว้ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาคนควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร พัฒนางาน ตลอดจนพัฒนาคน เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับ “โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ผลของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ช่วยทำให้ห้องสมุดสามารถลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มความประทับใจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กรอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนสร้างนวัตกรรมในการให้บริการที่ดีต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com