Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | Open Educational Resource Library Mahidol University Library and Knowledge Center Abstract   PDF
สิขริน สุวรรณนที
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม คลินิกภาคนิพนธ์ : บริการสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี | Term Paper Clinic : Research Support Service for Undergraduate Students Abstract   PDF
ทิพวรรณ สุขรวย, จิราภรณ์ จันทร์คำ
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | User Expectation and Satisfaction with the Academic Resource and Information Technology Center Services, Pibulsongkram Rajabhat University Abstract   PDF
อมรรัตน์ ศรีลออ
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ความคาดหวังและความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อการให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนรวม (อาคาร19) | Expectations and Satisfaction of Lecturers and Students in Prince of Songkla University, Pattani Campus, towards Audio-Visual Equipment Services at Central Building 19 Abstract   PDF
สมศักดิ์ รัตนน้อย
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร | Individual Creativity of Central Library Officers at Silpakorn University Abstract   PDF
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน, ศรวิชา กฤตาธิการ, กฤษฎา พรรณราย
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | The Online Databases Usage at the Phuket Rajabhat University Library Abstract   PDF
อดุล นาคะโร, เยาวดี โชติกะ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | Users’s Opinions on the Image of The Center for Library Resources and Educational Media Suranaree University of Technology Abstract   PDF
คนึงนิตย์ หีบแก้ว, ธันยกานต์ สินปรุ, พุทธชาติ เรืองศิริ
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม ความคุ้มทุนของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Cost Effectiveness of Information Resources of the Center for Library and Educational Media, Walailak University Abstract   PDF
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ, บุญเพ็ญ ชูทอง, จริยา รัตนพันธุ์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ความซ้ำซ้อนของดัชนีวารสารภาษาไทยกับฐานข้อมูล TCI | Overlap of LRC’s Thai Journal Indexing on TCI Abstract   PDF
พรทิพา ณ นคร
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ความต้องการของนักวิจัยต่อบทบาทสนับสนุนการวิจัยของ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | Need of Researchers for Research Support at John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University Pattani Campus Abstract   PDF
อัญชลี กล่ำเพ็ชร, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตน์ ปานผดุง, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกต่อการให้บริการห้องสมุด และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | Satisfaction of Medical Students on the Library Services and the Need for Information Resources at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital Abstract   PDF
วิภาวดี ต่อวงษ์
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | Recipients’ Satisfaction Towards Services Provided by Office of Central Library at Kampaeng Saen (OCL.KPS), Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus Abstract   PDF
จงกล พุทธิชัยกุล
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | Satisfaction of Using Information Services in Academic Resources Center Roi Et Rajabhat University Abstract   PDF
ฉัตรกมล อนนตะชัย, วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม ความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | Satisfaction and Requirement of Using Information Services for Researching in Phuket Rajabhat University Library Abstract   PDF
วารีรัตน์ จะรา, มาลิน เสงี่ยมกุล, อุไร การวิจิตร
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม ความรับผิดชอบต่อสังคมของห้องสมุดสีเขียว : โครงการเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน | Corporate Social Responsibility of Green Library : Project for Community and Environmental Conservation of Learning Abstract   PDF
คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดของผู้เรียน ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | Faculty and Librarians Collaboration in Organizing Blended Learning Activities to Encourage Library and Information Science Students to Create Library Innovation Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, ศศิพิมล ประพินพงศกร
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม คำพูดเชิงบวกที่มีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน | The Effects of Positive Words in the Development of School Library Abstract   PDF
สมปอง มิสสิตะ, สุกัญญา โภคา, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, เอกอนงค์ ดวงจักร์, พนิดา จมูศรี, รุ่งทิวา ฝ่ายดี
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน คุณขอมา...ห้องสมุดแพทย์จัดให้ | The users require… we provided it Abstract   PDF
บุษกร อุสส่าห์กิจ, ดุจกานต์ สุวรรณธาร
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน คุณภาพวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Quality of foreign scholary journals of Khunying Long Atthakravisunthorn Learning Resources Center Abstract   PDF
ประไพ จันทร์อินทร์, วิทวาพร โสภณ, วิทวาพร โสภณ, รตานา ยามาเจริญ, รตานา ยามาเจริญ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา | The Desirable Characteristics of the John F. Kennedy Library Staff in the Perspective of Students Abstract   PDF
ถกลรัตน์ ทองได้หนู, สอปิยะ บุญตามช่วย
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ค่ายยุวบรรณารักษ์ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | The Young Librarian Camp at John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus Abstract   PDF
ณัฐธยาน์ สินธุรหัส, จุฑารัตน์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, อัญชลี กล่ำเพ็ชร
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ค้นได้ไว ใช้ได้ตรง : รายชื่อหนังสือที่ตรงกับหลักสูตร | Search Quickly, Use Directly: the Books that Match the Curriculum Abstract   PDF
จตุพล รัชเรืองวงศ์, อรุษยา หล้าวงศ์, ประนอม นามษร
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม จับ e-Books, e-Journals, e-Pamphlets and e-Art Exhibitions มาใส่ชั้น e-Book Collection | Catching e-Books, e-Journals, e-Pamphlets and e-Art Exhibitions to the Shelves of e-Book Collection Abstract   PDF
ดารารัตน์ จุฬาพันธุ์, นภดล เอกผาชัยสวัสดิ์
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม จาก DDS สู่บริการ Campus Delivery Service | From DDS to Campus Delivery Service Abstract   PDF
สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศานติวิวัฒน์, จรัญ โทผาวงษ์, ละอองดาว มาตวังแสง, เวหา ศิลปะบูรณะ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน จาก "การรับฟังเสียงของลูกค้า (VoC)" สู่ "การสร้างนวัตกรรมบริการ (Chat bot)" | From Voice of Customer to Creating Innovative Service (Chat bot) Abstract   PDF
นิติยา ชุ่มอภัย, อัคริมา สุ่มมาตย์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม จากงานเอกสารโบราณสู่การทำกล่องเพื่อการอนุรักษ์ | From the Manuscript to the Box for Palm Leaf Manuscript Abstract   PDF
สมพร เปล่งปลั่ง
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม จากปูม...สู่ภูมิ...สู่ความยั่งยืน | From Oral History to Wisdom and Sustainable Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ | From Knowledge to Improvement of Quality Staff Abstract   PDF
กนกวรรณ บัวงาม, สุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน จินดามณี: ระบบห้องสมุดเพื่อการพี่งพาตนเองทางเทคโนโลยี | Jindamanee: Open source integrated library system Abstract   PDF
ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, อภิยศ เหรียญวิพัฒน์, ดลนภา แว่วศรี
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ชมรม คิด – Do : คิดแล้วทำอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์กิจกรรมที่ส่งเสริมมากกว่าการอ่าน | Think – Do Club : Thinking then Doing with Creativity. Enhancing the Learning by Connected Activities which is Giving More than Reading Abstract   PDF
กฤษตฌา พรหมรักษา, พชรพร ตาสว่าง
 
211 - 240 of 396 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com