Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน คุณภาพวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Quality of foreign scholary journals of Khunying Long Atthakravisunthorn Learning Resources Center Abstract   PDF
ประไพ จันทร์อินทร์, วิทวาพร โสภณ, วิทวาพร โสภณ, รตานา ยามาเจริญ, รตานา ยามาเจริญ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา | The Desirable Characteristics of the John F. Kennedy Library Staff in the Perspective of Students Abstract   PDF
ถกลรัตน์ ทองได้หนู, สอปิยะ บุญตามช่วย
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ค่ายยุวบรรณารักษ์ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | The Young Librarian Camp at John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus Abstract   PDF
ณัฐธยาน์ สินธุรหัส, จุฑารัตน์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, อัญชลี กล่ำเพ็ชร
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ค้นได้ไว ใช้ได้ตรง : รายชื่อหนังสือที่ตรงกับหลักสูตร | Search Quickly, Use Directly: the Books that Match the Curriculum Abstract   PDF
จตุพล รัชเรืองวงศ์, อรุษยา หล้าวงศ์, ประนอม นามษร
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม จับ e-Books, e-Journals, e-Pamphlets and e-Art Exhibitions มาใส่ชั้น e-Book Collection | Catching e-Books, e-Journals, e-Pamphlets and e-Art Exhibitions to the Shelves of e-Book Collection Abstract   PDF
ดารารัตน์ จุฬาพันธุ์, นภดล เอกผาชัยสวัสดิ์
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม จาก DDS สู่บริการ Campus Delivery Service | From DDS to Campus Delivery Service Abstract   PDF
สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศานติวิวัฒน์, จรัญ โทผาวงษ์, ละอองดาว มาตวังแสง, เวหา ศิลปะบูรณะ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน จาก "การรับฟังเสียงของลูกค้า (VoC)" สู่ "การสร้างนวัตกรรมบริการ (Chat bot)" | From Voice of Customer to Creating Innovative Service (Chat bot) Abstract   PDF
นิติยา ชุ่มอภัย, อัคริมา สุ่มมาตย์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม จากงานเอกสารโบราณสู่การทำกล่องเพื่อการอนุรักษ์ | From the Manuscript to the Box for Palm Leaf Manuscript Abstract   PDF
สมพร เปล่งปลั่ง
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม จากปูม...สู่ภูมิ...สู่ความยั่งยืน | From Oral History to Wisdom and Sustainable Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ | From Knowledge to Improvement of Quality Staff Abstract   PDF
กนกวรรณ บัวงาม, สุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน จินดามณี: ระบบห้องสมุดเพื่อการพี่งพาตนเองทางเทคโนโลยี | Jindamanee: Open source integrated library system Abstract   PDF
ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, อภิยศ เหรียญวิพัฒน์, ดลนภา แว่วศรี
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ชมรม คิด – Do : คิดแล้วทำอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์กิจกรรมที่ส่งเสริมมากกว่าการอ่าน | Think – Do Club : Thinking then Doing with Creativity. Enhancing the Learning by Connected Activities which is Giving More than Reading Abstract   PDF
กฤษตฌา พรหมรักษา, พชรพร ตาสว่าง
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม ชุมชนนักปฏิบัติ Sierra Catalogue สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | CoPs Sierra Catalogue Academic Resource Center Khon Kaen University Abstract   PDF
ยุพา ดวงพิมพ์, วราภรณ์ พนมศิริ, มุกดา ดวงพิมพ์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ก้าวสู่ยุคแอพพลิเคชั่นบน Smartphone | Equipment Database into Application for Smartphone Abstract   PDF
มานะชัย เปียมี, นะรัตร์ คงสวัสดิ์, สุภชัย ธนานุวัตรพงศ์
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ | Thanksin University Archives Database Abstract   PDF
จิตติมา หนูช่วย
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Archives Database Abstract   PDF
วันชาติ ภูมี, ประภาพร มณฑาทิพย์
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศประกอบรายวิชา | Information Seeking by Course Code Abstract   PDF
ดาวนภา สุยะนนท์, นภสินธ์ งามการ, จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุด และการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์ | Best Motion Picture Database : Collection Development, Library Technical Work and Searching Design Abstract   PDF
สุธรรม อุมาแสงทองกุล
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตและเผยแพร่ | Cataloging In Publication STOU’s Product and Distribution Database Abstract   PDF
สมสิริ เบญจวรานนท์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ | The Academic Journal Database for Publishing Works Abstract   PDF
อรพรรณ การคนซื่อ, อุทุมพร มณีวรรณ์
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ตอบโจทย์ทุกปัญหาส่งเสริมทุกการใช้บริการสารสนเทศด้วยวีดิทัศน์ผ่าน YouTube | Information Service Problems Solving Through YouTube Abstract   PDF
วรัญญา พิลาหอม, รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ต้นแบบกระบวนงานการคัดออกเทปเสียงชุดวิชา มสธ. : ผลจากการจัดการความรู้ | Workflow Prototype to Deselection of STOU’s Audio Tapes: Results from Knowledge Management Abstract
สุธัญณิช หุ่นหลา
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปี 2553-2556 | Lesson-Learned of Knowledge Management in Information Technology at STOU Library During the Years 2010 - 2013 Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม นวัตกรรมจากครุภัณฑ์เสื่อมสภาพในห้องเรียน | Innovation from Deteriorated Equipment in the Classroom Abstract   PDF
อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม บทบาทการเรียนรู้สร้างคนดีและคนเก่ง : กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | The Role of Developing Good and Talented New Generation by Learning Center Abstract   PDF
สันถัต สารักษ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม บทบาทห้องสมุดกับการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
สุภารักษ์ เมินกระโทก, ธันยกานต์ สินปรุ, จักรี รังคะวัต
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน บรรณารักษ์ยุคใหม่ เพื่อผู้รับบริการรุ่นใหม่ | Cybrarian of KKU Library for New Generation Users Abstract   PDF
นิติยา ชุ่มอภัย, อัคริมา สุ่มมาตย์, กิตติยา สุทธิประภา
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน บริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Sukhothai Thammatirat Open University Digital Archiving Services Abstract   PDF
วราภรณ์ ยงบรรทม
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม บริการที่น่าประทับใจของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Impressive Service at Central Library, Srinakharinwirot University Abstract   PDF
มัณฑนา เจริญแพทย์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม บริการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย : จาก IQA สู่นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Assistant Research Librarian Services: From Internal Quality Assurance to Information Service Innovation Academic Resource Center, Mahasarakham University Abstract   PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์, น้ำลิน เทียมแก้ว
 
211 - 240 of 371 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com