คลินิกภาคนิพนธ์ : บริการสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี | Term Paper Clinic : Research Support Service for Undergraduate Students

ทิพวรรณ สุขรวย, จิราภรณ์ จันทร์คำ

Abstract


บริการคลินิกภาคนิพนธ์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือในการใช้และสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กำลังเรียนในกระบวนวิชาภาคนิพนธ์ ตามหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น โดยให้บริการแก่นักศึกษาทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  การจัดบริการคลินิกภาคนิพนธ์มีขั้นตอนในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การวางแผนจัดกิจกรรมบริการคลินิกภาคนิพนธ์ ประชาสัมพันธ์การบริการ จัดทำสื่อประกอบการให้บริการ ดำเนินการให้บริการ และประเมินผลการให้บริการ โดยเริ่มดำเนินการให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2557  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com