1 Vol 6, No 3 (2562)

Vol 6, No 3 (2562)

กันยายน-ธันวาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storageบนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation | Server Infrastructure Development of Burapha University Library with Virtualization Technology by Using Proxmox and Ceph Storage based-on Link Aggregation PDF
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
การจัดเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (In-House Usage) ด้วยโปรแกรมป้อนรหัสบาร์โค้ดแบบกลุ่ม (Barcode Batch Check In) PDF
รักเผ่า เทพปัน, ณชญาดา ภิราษร
การจัดการสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดพะเยา | Phayao Province Local Information Management PDF
สุพร ทิพย์จักร์
การตรวจสอบคุณภาพรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Auditing Catalogue Quality the Bibliographic Database of the library, Academic Resource and Information Technology Center, Pibulsongkram Rajabhat University PDF
อัจฉราพร แย้มเหม็น, จิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์
การประยุกต์ใช้รังสียูวีซีและการพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เพื่อควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร | Application of UVC Radiation and Mist Spray 10% Hydrogen Peroxide to Control Microbial Indoor Air Quality NU Library, Naresuan University PDF
ขวัญ อ่ำดี, สุเชาว์ ทิมเครือจีน, พีระ สำเภาเงิน, ชนัญชิดา ม่วงทอง, สุวรรณา นุ่มพิษณุ, นุศรา ยินยอม, ศิริวรรณ วิชัย
การบริหารจัดการหนังสือประเภทรายปีด้วยกระบวนการ Pre-Cat | Annual Report Management Using Pre-Cat Process PDF
ภชิสา กุลกาญจนาภิบาล, สุดา พันธุสะ
การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน | Knowledge Management of Local Wisdom into Digital Library for Sustainability PDF
ยศยาดา สิทธิวงษ์, สำเร็ง คำโมง, บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% | Decontamination of Microorganisms on Books, Journals and the Media by 10% Hydrogen Peroxide Disinfectant PDF
ศิริวรรณ วิชัย, นุศรา ยินยอม, ขวัญ อ่ำดี, สุเชาว์ ทิมเครือจีน, พีระ สำเภาเงิน, ชนัญชิดา ม่วงทอง, สุวรรณา นุ่มพิษณุ
ห้องสมุดพิเศษสำหรับคนพิเศษ | The Autism Friendly Library: My Special Target PDF
สุดาวดี ชัยเดชทยากุล, รัดดา อุ่นจันที, สมถวิล สว่างวงศ์, พิมญาดา วงศ์แสนแก้ว, ศรีสวรรค์ สีดาผัน
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Knowledge Management Approach for Development Kasetsart University Knowledge Repository PDF
สุราภรณ์ คงผล, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
จากองค์ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพ | From Knowledge to Improvement of Quality Staff PDF
กนกวรรณ บัวงาม, สุมิตา รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์
UP LIB Coin: กระบวนการจัดการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | UP LIB Coin: Process Management, Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao PDF
วิไล จันทร์แก้ว, สุดา ใจแก้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เพื่อประยุกต์ใช้กับ การแสดงข้อมูลสถิติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | The Applied of Data Analytics and Data Visualization for Library Statistic, Kasetsart University Library PDF
อภิยศ เหรียญวิพัฒน์PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com