การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ | Development of the Teaching-Learning Support Model in the Course to Enhance Learning Effectiveness

รวิวรรณ นาพิมพ์, พงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ, พีระ สำเภาเงิน, ชนัญชิดา ม่วงทอง, ศิริวรรณ วิชัย

Abstract


        การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องสำอางและเครื่องมือแพทย์ 266483 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ การทำความเข้าใจ Core content เป้าหมายและตัวชี้วัดของรายวิชาและกำหนดเป็นเป้าประสงค์ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน การอบรมการสืบค้นข้อมูลให้กับนิสิตเบื้องต้น นิสิตจัดทำรายการข้อมูลเชิงลึกและแสวงหาคำตอบโดยการช่วยเหลือจากบรรณารักษ์และวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินองค์ความรู้ที่ได้รับและประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยรูปแบบดังกล่าวทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ผลประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทส.0010 จุลชีววิทยา) ในมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และผลประเมินรายวิชาโดยระบบงานบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคบรรยาย และด้านปฏิบัติการ ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือความผูกพันของนิสิตต่อสำนักหอสมุดและมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้การบริการสนับสนุนการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ชัดเจนทั้งทางด้านทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรบุคคลเพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com