ระบบบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | Budgeting Management System of Phuket Rajabhat University

ภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร

Abstract


เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณแผ่นดิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จัดทำโครงการขออนุมัติและขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งในการจัดทำโครงการและการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ยังใช้รูปแบบของเอกสารและกรอบการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองนโยบายและแผน ในรูปแบบเอกสาร จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ มีข้อผิดพลาดของข้อมูล และมีการสูญหายของเอกสาร รวมทั้งเกิดความยุ่งยากในการจัดรายงานสรุปให้กับกองนโยบายและแผน ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เก็บรวบรวมปัญหาต่างๆ และได้จัดทำระบบบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลกรอบงบประมาณ โครงการ เอกสารการเบิกจ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลแทนการบันทึกข้อมูลด้วยมือ และช่วยในการสนับสนุนการบริหารงานจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายงบประมาณผิดขั้นตอน และการเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
        ผลการพัฒนาระบบงบบริหารจัดการประมาณ ทำให้ทุกหน่วยงานสามารถทราบถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากกองนโยบายและแผน สามารถตรวจสอบรายละเอียดการขอจัดทำโครงการ และสามารถบันทึก การเบิกจ่ายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง มีการจัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูล สามารถออกรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานในการจัดทำโครงการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานสามารถทำการตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านทางระบบออนไลน์ ส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ก็สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงานและสามารถเรียกรายงานผ่านระบบหรือให้หน่วยงานที่ใช้ระบบบริหารจัดการงบประมาณสามารถจัดทำและส่งรายงานเป็นตัวเอกสารโดยใช้ข้อมูลในระบบได้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com