วิเคราะห์การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวคิดพาเรโต (80/20) | Analyzing Electronic Journals Usages with Pareto Principle (80/20)

สดศรี กันทะอินทร์

Abstract


ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำแนวคิดพาเรโต (80/20) มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดซื้อมาให้บริการ และดูลำดับความสำคัญของวารสารที่มีผลกับการใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยใช้ค่าสัดส่วนความถี่สะสมร้อยละ 80 ตามสัดส่วนของพาเรโตที่ 80/20 โดยห้องสมุดได้รวบรวมสถิติการใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะที่มีการดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) จากรายงานสถิติการเข้าใช้วารสารในฐานข้อมูล (Usage Report) โดยนำรายชื่อวารสารมาจำแนกตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน วิเคราะห์สถิติการใช้งาน และเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้งานของวารสาร

                        ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปริมาณการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 5 ปีย้อนหลังจำนวน 245 รายชื่อ มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้งาน ร้อยละ 96.3 โดยมีวารสารเพียงร้อยละ 3.7 ที่ไม่มีการใช้งาน แต่เมื่อใช้แนวคิดพาเรโต (80/20) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการใช้วารสาร ทำให้ได้รายชื่อวารสารสำคัญจำนวน 26 ชื่อ ที่มีปริมาณการใช้มาก ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทำให้ห้องสมุดมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการต่ออายุหรือการยกเลิกการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าคุ้มทุนต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com