ระบบค้นหาตำแหน่งตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร | Searching Position System of Printed Journal in Naresuan University Library

ชนัญชิดา ม่วงทอง, พงศกร ศิริคำน้อย

Abstract


          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้บริการวารสารทั้งฉบับปัจจุบัน ล่วงเวลา ซึ่งจัดเก็บไว้ต่างสถานที่กัน จำนวนเล่มวารสารที่ออกให้บริการมีจำนวนมาก ทำให้ได้รับข้อร้องเรียน เรื่องการหาวารสารไม่พบอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงได้ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบจัดการตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นระบบ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการจัดวางบนชั้น และช่วยให้การทำงานของบุคลากรสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินงานแบ่งเป็นขั้นตอน 2 ส่วน คือ การเตรียมการทางเทคนิคตัวเล่ม และด้านเทคนิคของระบบ ซึ่งการเตรียมการทางเทคนิคตัวเล่มของวารสาร ประกอบด้วย 1) นำระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือมาใช้กับการจัดหมวดหมู่วารสาร โดยการให้เลขประจำชื่อวารสารแต่ละชื่อ ตามหลักการกำหนดเลข ผู้แต่ง 2) จัดวางระบบการเรียงวารสารใหม่ 3) การดำเนินการทางเทคนิคในจัดการตัวเล่ม ส่วนการดำเนินงานด้านเทคนิคของระบบโปรแกรมใช้หลักการพัฒนาระบบตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์และสรุปความต้องการของผู้ใช้ระบบ ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และออกแบบและพัฒนาระบบ โดยภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ HTML, PHP, Javascript และ SQL ส่วนของฐานข้อมูลใช้ Mysql Database และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Notepad++, MySQL-Font, Frontend Framework Bootstrap, JavaScript และ Framework AngularJS สำหรับผลการดำเนินงานพบว่า ผู้ใช้บริการสามารถใช้ระบบการค้นหาตำแหน่งของวารสารได้จากการใช้งานสืบค้น WebOPAC ของห้องสมุด ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงวารสารที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาการหาตัวเล่มวารสารไม่พบ ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com