ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุด และการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์ | Best Motion Picture Database : Collection Development, Library Technical Work and Searching Design

สุธรรม อุมาแสงทองกุล

Abstract


การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น (2) ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์และทำรายการสื่อภาพยนตร์ (3) ศึกษาแนวทางการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์  ผลการวิจัยพบว่า
          1. ฐานข้อมูลเชิงอ้างอิงภาพยนตร์ดีเด่น มีข้อมูลทั้งสิ้น 3,398 ระเบียน ทดลองใช้งานชั่วคราว http://elib.library.mju.ac.th/elib/film.htm/ ด้วยโปรแกรม Elib ที่ปรับปรุงรูปแบบการใช้งาน (skin)  
          2. การศึกษาแนวทางการวิเคราะห์และทำรายการ พบว่า สามารถทำรายการด้วยหลักเกณฑ์ AACR2 ระดับ 2-3 ข้อมูลรูปแบบมาตรฐาน MARC โดยเพิ่มข้อมูลที่มีคุณค่า (value added data) เช่น ผู้กำกับ นักแสดง เรื่องย่อ ภาพ ตัวอย่างภาพยนตร์ รางวัลและอันดับยอดนิยม หัวเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคอลเลคชัน กลุ่มประเภท/แนวภาพยนตร์ และหัวเรื่องเนื้อหาทั่วไป ส่วนการใช้แนวทาง RDA เชิงการจัดกลุ่มข้อมูลยังไม่อาจจัดทำได้เด่นชัด
          3. การศึกษาแนวทางการออกแบบโปรแกรมสืบค้นของห้องสมุด (OPAC) ที่ใช้กับสารสนเทศภาพยนตร์ พบว่า การออกแบบขั้นตอนสืบค้น เช่น ทางเลือกในการสืบค้น การแสดงผลลัพธ์แบบย่อและแบบเต็ม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับภาพ และการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com