การสำรวจผลกระทบของการใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 | Survey of impacts on using services at Khon Kaen University Library during COVID-19 epidemic

นิติยา ศรีวรเดชไพศาล, อัคริมา สุ่มมาตย์, จิราพัชร เทศะบำรุง

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบและการใช้ชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19      2) เพื่อจัดทำแนวทางการให้บริการตามความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสำรวจความต้องการแบบไม่เป็นทางการด้วยเครื่องมือ Crowdsourcing ทำการจำแนกความต้องการออกตามกลุ่มประชากรที่ต้องการเป็น 3 กลุ่มได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นทำการสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากการสำรวจผู้ทำแบบสอบถามจำนวน 127 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของ 3 กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะเดียวกันคือต้องการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อคลายความเครียดจากการอยู่อาศัยในบ้าน หอพัก หรือ คอนโด เป็นเวลานาน  โดยผลกระทบทางการเงินที่กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษานั้นพบเจอพบว่ากลุ่มนักศึกษามี ปัญหามากที่สุดทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าปรับทางห้องสมุดถึงมีการร้องเรียนว่าขอให้ลดหย่อนค่าปรับเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงผลกระทบทางสุขภาพจิตเช่นกันนักศึกษาได้รับผลกระทบมากที่สุด

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com